Nabór wniosków – dotacje branżowe

Nabór wniosków – dotacje branżowe

Na podstawie art. 15  zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19  (Dz.U. poz.152) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie działając w imieniu Starosty Kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego z dniem 01.02.2021r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. 

Wnioski można składać do dnia 31.03.2021 roku wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Ważne: Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:
Lp.Kod PKDNazwa kodu
1. 47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2. 47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
3.47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4.47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
5.47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
6.49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
7.52.23.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
8.55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
9.55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
10.55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
11.56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
12.56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
13.56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
14.56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
15.56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
16.59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
17.59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
18.59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
19.59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
20.59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
21.74.20.ZDziałalność fotograficzna
22.77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
23.79.11.ADziałalność agentów turystycznych
 24.79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
25.79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
26.79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
27.82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
28.85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
29.85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
30.85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
31.85.59.ANauka języków obcych
32.85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
33.86.10.Z [1]Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
34.86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
35.86.90.DDziałalność paramedyczna
36.90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
37.90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
38.90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
39.91.02.ZDziałalność muzeów
40.93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
41.93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
42.93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem 3
43.93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
44.93.29.ADziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
45.93.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
47.96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
48.96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest luty 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest styczeń 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów – grudzień 2020 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub styczeń 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku).
  •  którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020r. 

[1] Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie podmioty wykonujące działalność oznaczoną kodem 86.10.Z mają prawo do wsparcia w postaci dotacji. Prawo do dotacji, w ramach tego PKD, mają tylko te podmioty, które spełniają warunek dotyczący prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.

Załącznik: Zał_1_Zasady udzielania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców na podstawie rozporządzenia_27.01.2021.pdf (pdf, 270 KB)