Budżet Powiatu na 2021 rok został przyjęty jednogłośnie

Budżet Powiatu na 2021 rok został przyjęty jednogłośnie

Wczoraj głównym punktem XXX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie było podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 oraz budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok.

Po odczytaniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, opinii stałych Komisji Rady w tym opinii Komisji właściwej do spraw budżetu, Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu i stanowiska Zarządu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem uchwał. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035 oraz budżet Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok określa dochody bieżące w wysokości 86 165 516 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 80 981 982 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 32 991 551 zł w tym 23 203 232 zł na zadania inwestycyjne. Ponad 43% wydatków majątkowych w roku 2021 pokrytych zostanie z budżetu europejskiego, budżetu państwa, Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach wydatków majątkowych kwota 17 241 265 zł będzie przeznaczona na remonty i przebudowę dróg.

Podczas sesji, radni podjęli również uchwały w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” na rok 2021;
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” na rok 2021;
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Kętrzyn przez Sławkowo” na rok 2021;
 • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie na 2021 rok;
 • zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie na 2021 rok;
 • zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie na 2021 rok;
 • zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie na 2021 rok;
 • zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na 2021 rok;
 • przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński”;
 • określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński”;
 • określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński.
Fotografia przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego podczas zdalnej XXX sesji Rady Powiatu w Ketrzynie
Fotografia przedstawia Przewodniczącą Rady Powiatu w Kętrzynie Urszulę Baraniecką podczas zdalnej XXX sesji Rady Powiatu w Ketrzynie
Fotografia przedstawia radną Rady Powiatu w Kętrzynie Alinę Janiszewską podczas zdalnej XXX sesji
Fotografia przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Piotra Węglarskiego podczas zdalnej XXX sesji
Fotografia przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Piotra Soćko podczas zdalnej XXX sesji
Fotografia przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Jana Adamowicza podczas zdalnej XXX sesji
Fotografia przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Krzysztofa Tytmana podczas zdalnej XXX sesji
Fotografia przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Jarosława Pieniaka podczas zdalnej XXX sesji
Fotografia przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Bartosza Walewskiego podczas zdalnej XXX sesji
Fotografia przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Lecha Ryndzionka podczas zdalnej XXX sesji
Fotografia przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Jarosława Podgórskiego podczas zdalnej XXX sesji
Fotografia przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Ryszarda Kawczyńskiego podczas zdalnej XXX sesji
Fotografia przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Mirosława Bobrowskiego podczas zdalnej XXX sesji
Fotografia przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego podczas zdalnej XXX sesji Rady Powiatu w Ketrzynie