Podpisanie umowy na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu

Podpisanie umowy na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu

W dniu 23 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Jarosława Pieniaka – Starostę Kętrzyńskiego i Zbigniewa Olenkowicza – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Kulickiej, w imieniu którego odbiorcą jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, a Panem Marcinem Dejas prowadzącym działalność gospodarczą jako: „Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas” na Dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” w zakresie zadania Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Cyfrowy region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.


Comments are closed.