Podpisanie umowy na usługi w zakresie monitoringu, weryfikacji i bieżącej kontroli wykonywanych prac związanych z realizacją projektu

Podpisanie umowy na usługi w zakresie monitoringu, weryfikacji i bieżącej kontroli wykonywanych prac związanych z realizacją projektu

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Jarosława Pieniaka – Starostę Kętrzyńskiego i Łukasza Jakuba Wiśniewskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Kulickiej, w imieniu którego odbiorcą jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, a Konsorcjum firm, której liderem jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „OPGK” Sp.z o.o., a uczestnikiem OPGK Kataster Sp.z o.o z Gdańska reprezentowanym przez Karola Kaima – Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego OPGK Sp. z o.o.; której przedmiotem będą usługi w zakresie monitoringu, weryfikacji i bieżącej kontroli wykonywanych przez przedsiębiorstwa prac geodezyjnych i kartograficznych w ramach prowadzonego projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 396 060,00 zł.


Comments are closed.