Podpisanie umowy – „Baza danych BDSOG – Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych”

Podpisanie umowy – „Baza danych BDSOG – Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych”

W dniu 24 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego zostały podpisane umowy pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, w imieniu którego odbiorcą jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, a firmą PMG Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach reprezentowanym przez Jacka Czulaka – Prezesa Zarządu i Michała Grądysa – Wiceprezesa Zarządu, których przedmiotem będzie założenie „Bazy danych BDSOG”.

Przedmiotem pierwszej umowy jest: „Założenie osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej) wraz z osnową wysokościową IV klasy”. Prace będą odbywały się na terenie miasta Kętrzyna. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie równe 258 300,00 zł.

Natomiast przedmiotem drugiej umowy jest: „Modernizacja osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej) wraz z osnową pomiarową”. Prace będą odbywały się na terenie miasta Reszel oraz miasta Korsze. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie równe 496 920,00 zł.

Zadania zostaną wykonane w ramach prowadzonego projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.


Comments are closed.