Zakończenie prac związanych z modernizacją osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej wraz z osnową pomiarową) w jednostkach ewidencyjnych Korsze – miasto i Reszel – miasto

Zakończenie prac związanych z modernizacją osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej wraz z osnową pomiarową) w jednostkach ewidencyjnych Korsze – miasto i Reszel – miasto

Wykonawcą prac związanych modernizacją osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej wraz z osnową pomiarową) w jednostkach ewidencyjnych Korsze – miasto i Reszel – miasto jest firma PMG Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Na terenie miast Korsze i Reszel w ramach prac terenowych firma zinwentaryzowała 1120 punkty osnowy (471 w m. Reszel i 649 w m. Korsze) z czego 740 punkty określiła jako zniszczone (297 w m. Reszel i 443 w m. Korsze).

Uwzględniając charakterystykę i stopień zurbanizowania miast Korsze i Reszel, w celu zapewnienia wystarczającego zagęszczenia punktów poziomej osnowy szczegółowej łącznie z punktami osnowy podstawowej oraz uwzględniając zapisy umowy i opisu przedmiotu zamówienia zaprojektowano 164 punkty szczegółowej osnowy poziomej. Zatem średnie zagęszczenie punktów osnowy szczegółowej na tym obszarze wynosi 1 punkt na 4,78 ha, co spełnia wymogi przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352).

Podsumowując nowa osnowa miast Korsze i Reszel składa się z 164 punktów głównych, 116 znaków ściennych oraz 7 punktów bliskich. Uwzględniając wielopunktowość znaków ściennych w sumie osnowa składa się z 514 punktów.

Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymał wynagrodzenie równe 496 920, 00 zł.

Zadania zostały wykonane w ramach prowadzonego projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.


Comments are closed.