Zakończenie prac związanych z utworzeniem Bazy danych GESUT

Zakończenie prac związanych z utworzeniem Bazy danych GESUT

Prace dotyczące utworzenia Bazy danych GESUT, polegały na utworzeniu bazy danych GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938 z późn.zm.), a następnie zasileniu systemu teleinformatycznego tymi danymi.

Zadanie zostało podzielone na VI części:

  • Część I – miasto Kętrzyn
  • Część VI – gmina Srokowo

Wykonawcą była Firma OPGK SP. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Za wykonanie Części I umowy Wykonawca otrzymał wynagrodzenie równe 152 766,00 zł, natomiast Części VI – 79 355,00 zł.

  • Część II – gmina Barciany
  • Część III – gmina Kętrzyn
  • Część IV – miasto i gmina Korsze
  • Część V – miasto i gmina Reszel

Wykonawcą było konsorcjum Pełnomocnik – Firma GISPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i Uczestnik- Firma PROGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku. Za wykonanie Części II umowy Wykonawcy otrzymali wynagrodzenie równe 111 930,00 zł, Części III – 164 820,00 zł, Części IV – 111 930,00 zł, a Części V – 111 930,00zł.

Wykonawcy utworzyli za pomocą oprogramowania EwMapa 12 FB bazę danych GESUT zgodną z pojęciowym modelem danych GESUT. Przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych zastosowano układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz układ wysokościowy PL-EUREF2007. W bazie GESUT zostały ujawnione podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu. Dokonano integracji bazy GESUT z bazami EGIB i BDOT500 oraz redakcji kartograficznej bazy w skali 1:500.

Zadania zostały wykonane w ramach prowadzonego projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.


Comments are closed.