Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

  1. Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z zasadami przyznawania punktów za oceny w gimnazjum
    i szczególne osiągnięcia ucznia znajdziecie na stronie internetowej wybranej szkoły.
  2. Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
  3. Kandydat/ka wypełnia podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Wzór podania znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz na stronie internetowej wybranej szkoły.
  4. Po wydrukowaniu dokumentów, kandydat/ka zanosi je do wybranej przez siebie szkoły (maksymalnie do trzech szkół).
  5. Rekrutacja jest prowadzona w następujących terminach:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

4 maja - 9 czerwca

2017 r.

 

2

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

23 – 27 czerwca 2017 r.

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 29 czerwca 2017 r.

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 30 czerwca 2017 r.

 

 

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

 

do 4 lipca 2017 r.

 

 

 

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 

 

do 10 lipca 2017 r.

 

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

 

11 lipca 2017 r.

 

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 12 lipca 2017 r.
– do godz. 12.00