Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

OGŁOSZENIE
O naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach w roku 2016
Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz § 4 uchwały XLVI/312/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego
Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach w roku 2016.


Wysokość planowanych środków finansowych
na dofinansowanie w/w prac w 2016 roku wynosi 25.000 zł.

Wnioski należy składać
w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie, przy ul. Plac Grunwaldzki 1,
w terminie do 22 marca 2016r.


1)Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z kompletem załączników,
2)Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem „nie dotyczy”, w języku polskim, w walucie PLN,
3)Zadania zgłoszone do konkursu muszą być zrealizowane w terminie do 15 listopada 2016r.
4)Wzór wniosku z realizacji zadania oraz powołana wyżej uchwała Rady Powiatu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kętrzyńskiego pod adresem: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/10004/Dotacje_na_zabytki/