Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

26 stycznia br. w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego Rada Powiatu w Kętrzynie obradowała po raz czwarty w obecnej kadencji.  Po przedstawieniu porządku sesji radny Waldemar Kuczyński (członek Zarządu Powiatu) zgłosił wniosek w sprawie jego zmiany. Wnioskował o możliwość wystąpienia przedstawicieli Komitetu Na Rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta Korsze. Radni wyrazili zgodę na zmianę porządku, a po wysłuchaniu przedstawiciela Komitetu zagwarantowali zajęcie się tą kwestią na późniejszych posiedzeniach. Kolejną zmianą w porządku obrad był apel Rady Powiatu do Premier Rządu RP i Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wpisania przebudowy drogi krajowej DK 16 do „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”.

Po ustaleniu porządku obrad wicestarosta Sławomir Jarosik przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, wobec którego radni nie mieli żadnych uwag. Pytania do starosty w ramach interpelacji i zapytań zadał radny Michał Kochanowski. Dotyczyły one wyremontowania powiatowych ulic Linki i Pieniężnego jeszcze przed przejęciem ich przez Miasto Kętrzyn oraz uruchomienia punktu paszportowego w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie. W odpowiedzi na pytanie radnego, starosta Ryszard Niedziółka stwierdził, że przebudowa ulic jest niewykluczona, lecz zależy od możliwości finansowych Powiatu. Sprawę punktu paszportowego pozostawił do rozpatrzenia pod względem możliwości i warunków, które należy spełnić, by go uruchomić. Przed przerwą w obradach radni wysłuchali sprawozdania Starosty Kętrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2014.

 

Kolejnym punktem w porządku było podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na 2015 rok;

b)   zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kętrzynie na 2015 rok;

c)   powołania komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie;

d)   zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie;

e)   zmiany „Programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”;

f)    delegowania radnych do składy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

g)   wyłączenia ze składu Powiatowego Centrum Edukacyjnego z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Poznańskiej 21 oraz zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych;

h)   wyłączenia ze składu Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Wojska Polskiego 12 oraz zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego;

i)    powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie;

j)    powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu;

k)   podjęcia zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica”;

l)    podjęcia zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”;

m) podjęcia zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie”;

n)   podjęcia zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynków Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie”;

o)   podjęcia wieloletniego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”;

p)   podjęcia zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu”;

q)   podjęcia zadania inwestycyjnego p.n.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia”;

r)   podjęcia zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa ul. Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach”;

s)   o zmianie uchwały Nr LI/248/2001 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Kętrzyńskiego;

t)    powierzenia zadań utrzymania dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Gminy Reszel oraz zmiany uchwały Nr XXXIII/289/2014 z dnia 30 października 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXIV/219/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 października 2013 r. w sprawie powierzenia zadań zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn, Gminy Barciany oraz Gminy Reszel;

u)   Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2025;

v)   Budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2015 rok:

w)  udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2015 r.;

x)   udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn.: „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”;

y) desygnowania delegata Powiatu Kętrzyńskiego do stowarzyszenia powiatów Związku Powiatów Polskich.

Pełna treść podjętych uchwał dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w zakładce akty prawne.