Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

III sesja Rady Powiatu w Kętrzynie odbyła się 22. grudnia 2014r. w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie. Składała się z dwóch części – merytorycznej oraz uroczystej. Pierwsza z nich rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnego. Hansi Jurgen Malecki objął mandat radnego wskutek wygaśnięcia mandatu Ryszarda Kozyry, który został wybrany na Wójta Gminy Barciany.

Po ślubowaniu członkowie Rady podjęli uchwały w sprawach:

 

 

a)   uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”;

b)   o zmianie uchwały Nr XXIX/255/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

c)   ustalenia wynagrodzenia Staroście Kętrzyńskiemu;

d)   zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie;

e)   zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu

w Kętrzynie;

f)    przystąpienia do programu „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”;

g)   ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2015 r.;

h)   wykazu wydatków budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, które w 2014 roku nie wygasają

z upływem roku budżetowego;

i)    zmiany Uchwały Nr XXVI/238/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2014-2024;

j)    zmian w budżecie powiatu na rok 2014

Pełna treść podjętych uchwał dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w zakładce akty prawne.

Po sesji Starosta Kętrzyński zaprosił gości na uroczyste spotkanie opłatkowe. Obecni byli księża, komendanci, lokalne władze, dyrektorzy powiatowych jednostek oraz naczelnicy wydziałów starostwa Powiatowego. Uroczystą część sesji uświetnił koncert kolęd
w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.