Informacja Krajowej Administracji Skarbowej dot. kas fiskalnych online od 2020 r.

Informacja Krajowej Administracji Skarbowej dot. kas fiskalnych online od 2020 r.

Z dniem 1 maja 2019 r. , weszły w życie zmiany dotyczące kas fiskalnych. Regulują one przede wszystkim obowiązek instalacji kas ONLINE. 

           Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii „starego typu” będą stopniowo wycofywane z rynku, podatnicy mogą je nabywać do 31 grudnia 2022r. Oznacza to, że kasy „stare” będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu ich wyeksploatowania się. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży zostaną w pierwszej kolejności objęci obowiązkiem zainstalowania kas online.

Terminy obowiązku instalacji kas fiskalnych ONLINE dla poszczególnych branż:

  1. od 01.01.2020r.

świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy   opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu      silników spalinowych;

     2.  od 01.07.2020r.

            – świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez

  stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie

              krótkotrwałego zakwaterowania,

            – sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla

              brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opalowych;

   3.   od 01.01.2021r. świadczenie usług;

             –  fryzjerskich,

             –  kosmetycznych i kosmetologicznych,

            –  budowlanych,

            –  w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

            –  prawniczych,

            –  związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej –

               wyłącznie w zakresie wstępu.

           Podatnicy rozpoczynający działalność i zakupujący kasę online mogą odliczyć od podatku należnego lub ubiegać się o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku) nie więcej jednak niż 700 zł.

         Minister Finansów utrzymał na dotychczasowym poziomie 20.000 zł limit obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych uprawniający do korzystania ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej (dotyczy podatników, którzy nie mają obowiązku instalacji kasy w związku z rodzajem wykonywanej działalności).

         Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup, jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej:

– trwale zaprzestaną prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu tej kasy,

– naruszą obowiązki dotyczące zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas

– niepoddadzą w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis