Informacja o L sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o L sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 23 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się L sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1.Otwarcie L sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2.Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.

 3.Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.

 4.Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.

 5.Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.

6.Interpelacje i zapytania.

7.Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.

8.Debata nad Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2021.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kętrzynie wotum zaufania.

10.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie za 2021 r.:

a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Kętrzyńskiego;

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2021 r.;

c) odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie stanowiska tej komisji
o sprawozdaniu finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2021 r. oraz uchwały tejże komisji o wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.;

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.;

e) dyskusja Radnych Powiatu Kętrzyńskiego dotycząca rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2021 r.;

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2021 rok;

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

11.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej gminom Powiatu Kętrzyńskiego w formie dotacji celowych na działanie własne sołectwa;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2021;

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2021;

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035;

e) zmian w budżecie powiatu na rok 2022;

f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Barciany w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus.

12.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu z 26 maja 2022 r.

13.Zamknięcie L sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał L sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Link do sesji L sesji Rady Powiatu w Kętrzynie