Informacja o LXI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o LXI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 29 czerwca 2023 roku (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LXI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1.  Otwarcie LXI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3.  Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4.  Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5.  Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja na temat działalności inspekcji, służb i straży na terenie powiatu kętrzyńskiego oraz informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w powiecie kętrzyńskim za 2022 r.
 8. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kętrzynie wotum zaufania.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie za 2022 r.:
  a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2022 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Kętrzyńskiego,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2022 r.,
  c) odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie stanowiska tej komisji o sprawozdaniu finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2022 r. oraz uchwały tejże komisji o wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.,
  d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.,
  e) dyskusja Radnych Powiatu Kętrzyńskiego dotycząca rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2022 r.,
  f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2022 rok,
  g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie;
  b)wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego;
  c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2022;
  d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2022;
  e) ustosunkowania się do wyników kontroli uzupełniającej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie;
  f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035;
  g) zmian w budżecie powiatu na rok 2023.
 12. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 13. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 maja 2023 r. oraz  LX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu z 2 czerwca 2023 r.
 14. Zamknięcie LXI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

  Projekty uchwał LXI Sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

  Link do LXI Sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie za 2022 rok