Informacja o LXVII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o LXVII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 21 grudnia 2023 roku (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LXVII sesja VI kadencji Rady Powiatu
w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie LXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3.  Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4.  Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5.  Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Procedura uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024 – 2035 i budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2024:
  a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024 – 2035 wraz z uzasadnieniem;
  b) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
  c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady w tym opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;
  d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;
  e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie opinii Komisji Rady;
  f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, opiniami Komisji Rady, stanowiskiem Zarządu Powiatu;
  g) głosowanie nad wnioskami Komisji Rady wynikającymi z opinii Komisji Rady, stanowiska Zarządu Powiatu;
  h) głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024 – 2035;
  i) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie”, „Kętrzyn – Barciany przez Karolewo”, „Barciany – Kętrzyn przez Kiemławki Wielkie” w 2024 roku;
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: „Kętrzyn – Srokowo przez Karolewo, Ogródki”, „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki”, „Srokowo – Kętrzyn przez Ogródki” w 2024 roku;
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Kętrzyn przez Sławkowo” w 2024 roku;
  d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: „Kętrzyn – Prosna przez Równinę Górną”, „Kętrzyn – Prosna przez Korsze”, „Prosna – Kętrzyn przez Równinę Górną”, „Prosna – Kętrzyn przez Korsze” w 2024 roku;
  e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: „Kętrzyn – Mażany przez Wopławki”, „Mażany – Kętrzyn przez Wopławki” w 2024 roku;
  f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: „Kętrzyn – Mołtajny przez Barciany”, „Mołtajny – Kętrzyn przez Barciany” w 2024 roku;
  g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: „Kętrzyn – Mołtajny przez Aptynty, Barciany”, „Mołtajny – Kętrzyn przez Aptynty, Barciany” w 2024 roku;
  h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: „Kętrzyn – Srokowo przez Szczeciniak, Silec”, „Srokowo – Kętrzyn przez Szczeciniak, Silec”
  w 2024 roku;
  i) przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy w Centrum Kształcenia Zawodowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie;
  j) przeznaczenia do najmu pomieszczenia garażowego, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 3 miasto Kętrzyn jako działka nr 216/1, stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego;
  k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia na archiwum pozostającego w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie;
  l) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu;
  m) nadania tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”;
  n) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie;
  o) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Domu Dziecka w Reszlu;
  p) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie na 2024 rok;
  q) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie na 2024 rok;
  r) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie na 2024 rok;
  s) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie na 2024 rok;
  t) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na 2024 rok;
  u) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035;
  v) zmian w budżecie powiatu na rok 2023;
  w) ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 i ustalenia planu finansowego tych wydatków;
  x) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego.
  9. Informacje, oświadczenia, wolne wnioski.
  10. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2023 r.
  11. Zamknięcie LXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał do pobrania

Link do sesji