Informacja o rekrutacji do projektu pn.:„Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim.”,

Informacja o rekrutacji do projektu pn.:„Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim.”,

Do dnia 30.04.2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie trwa rekrutacja do projektu pt. „Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich oraz współfinansowany z budżetu państwa. Projekt jest realizowany od 01.04.2024 r. do 31.03.2028 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, tj.:

  • rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka,
  • dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,
  • usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej oraz pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.

Ponadto, zapraszamy również kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Pierwszeństwo wzięcia udziału w projekcie mają osoby:

  • zagrożone ubóstwem,
  • zagrożone wykluczeniem społecznym,
  • rodziny wieloproblemowe,
  • osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • osoby zaliczone do osób niepełnosprawnych,
  • osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – w przypadku małoletnich.

Zgłoszenia osób będą oceniane poprzez zastosowanie wag punktowych za spełnienie warunków, wskazanych jako preferencyjne. Za każdą przesłankę zostanie przyznany 1 punkt. Osoba z największą ilością punktów zakwalifikuje się do udziału w projekcie. Kwalifikacja będzie dokonywana na podstawie dokumentów zgromadzonych przez PCPR w Kętrzynie oraz dodatkowych dokumentów dostarczonych przez kandydatów, które zostaną wskazane przez rekrutującego. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników oraz kiedy suma punktów uczestników będzie taka sama, liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. Dodatkowo, będzie utworzona lista rezerwowa, z której w czasie trwania projektu mogą być dobierani uczestnicy. Po zrekrutowaniu grupy, kwalifikowalność uczestnictwa zostanie potwierdzona podpisaniem kontraktu.

Łącznie do projektu planuje się zrekrutowanie 105 uczestników oraz pozyskanie 15 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9 oraz do kontaktu tel.: 89 751 09 00 i poprzez e-mail: kontakt@pcprketrzyn.pl.

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie www.pcprketrzyn.pl