Informacja o XLI sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o XLI sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 25 listopada 2021 roku (czwartek) o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się XLI Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3.  Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4.  Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5.  Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 8. Informacja na temat realizacji umów z partnerami zagranicznymi.
 9. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński.
 10. Informacja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Reszlu.
 11. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 oraz Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2030;
  • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego;
  • trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Powiatu Kętrzyńskiego;
  • uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”;
  • wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Kętrzyńskiego do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii;
  • zasad ustalania wysokości i wypłacania diet radnym Powiatu Kętrzyńskiego;
  • ustalenia wynagrodzenia Starosty Kętrzyńskiego;
  • powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;
  • zmian w budżecie powiatu na rok 2021;
  • rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.
 13. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu z 21 października 2021 r.
 14. Zamknięcie XLI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty Uchwał do pobrania w spawach:

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 oraz Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2030

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego

W sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej przez Młodzieżową Radę Powiatu Kętrzyńskiego

w sprawie uchwalenia „Programu Wspólpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022″

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Kętrzyńskiego do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów -Szlak Świętej Warmii

w sprawie zasad ustalania wysokości i wypłacania diet radnym Powiatu Kętrzyńskiego

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Kętrzyńskiemu

w sprawie powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 — 2035

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie