Informacja o XLIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o XLIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 29 grudnia 2021 roku (środa) o godz. 12.00 w trybie zdalnym odbędzie się XLIII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie XLIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
  5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” na rok 2022;

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” na rok 2022;

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Kętrzyn przez Sławkowo” na rok 2022;

d) wyrażenia zgody nazawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej„Kętrzyn – Prosna przez Korsze” na rok 2022;

e) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w zakresie analizy i oceny sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2021 r.

f) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie;

g) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie na 2022 rok;

h) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie na 2022 rok;

i) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu
w Kętrzynie na 2022 rok;

j) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie na 2022 rok;

k) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na 2022 rok;

l)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;

m) zmian w budżecie powiatu na rok 2021;

n) ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 i ustalenia planu finansowego tych wydatków.

9. Procedura uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035 i budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2022:

     a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035 wraz z uzasadnieniem;

     b) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

     c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady w tym opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;

     d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;

     e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie opinii Komisji Rady;

     f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, opiniami Komisji Rady, stanowiskiem Zarządu Powiatu;

     g) głosowanie nad wnioskami Komisji Rady wynikającymi z opinii Komisji Rady, stanowiska Zarządu Powiatu;

     h) głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035;

     i) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2022 rok.

10. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2021 r.

11. Zamknięcie XLIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty Uchwał do pobrania:

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” na rok 2022;
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” na rok 2022;
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Kętrzyn przez Sławkowo” na rok 2022;
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Prosna przez Korsze” na rok 2022;
przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w zakresie analizy i oceny sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2021 r
przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie;
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie na 2022 rok;
zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie na 2022 rok;
zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie na 2022 rok;
zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie na 2022 rok;
zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na 2022 rok
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;
zmian w budżecie powiatu na rok 2021;
ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 i ustalenia planu finansowego tych wydatków