Informacja o XXVII sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informacja o XXVII sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) XXVII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie odbędzie się 29 października 2020 r. (czwartek) w trybie zdalnym.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na oficjalnym profilu facebook Powiat Kętrzyński.

Proponowany porządek obrad XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie XXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
  5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  8. Przedstawienie informacji na temat analizy i oceny rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w Powiecie Kętrzyńskim.
  9. Informacja na temat działalności inspekcji, służb i straży na terenie Powiatu Kętrzyńskiego oraz informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kętrzyńskim:

a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie;

b) Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie.

10. Przedstawienie Raportu o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2019/2020.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 kwietnia 2020 r.  w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

b) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021;

c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie;

d) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035;

f) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

12. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu w dniu 3 września 2020 r. oraz XXVI sesji nadzwyczajnej w dniu 2 października 2020 r..

13. Zamknięcie XXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.