Informacja o XXXI sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informacja o XXXI sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) XXXI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie odbędzie się 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 14:30 w trybie zdalnym.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na oficjalnym kanale YouTube powiat kętrzyński – https://youtu.be/6FJglAH4gt8

Porządek obrad XXXI sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
 5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 8. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2020.
 9. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2020.
 10. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2020.
 11. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2020.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.
 13. Przedstawienie informacji o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2020. 
 14. Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania:

a) Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie;

b) Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu.

15. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;

b) nadania  tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”;

c) rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kętrzyńskiego w związku z prowadzonym przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę;

d) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie oraz Starosty Kętrzyńskiego;

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;

f) podziału rezerw celowych oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2021.

16. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2020 r.

17. Zamknięcie XXXI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.