Informacja o XXXVI sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o XXXVI sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 24 czerwca 2021 roku o godz. 12.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1.  Otwarcie XXXVI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3.  Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4.  Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
  5.  Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  8. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2020.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kętrzynie wotum zaufania.
  10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie za 2020 r.:

a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Kętrzyńskiego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2020 r.,

c) odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie stanowiska tej komisji
o sprawozdaniu finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2020 r. oraz uchwały tejże komisji o wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.,

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.,

e) dyskusja Radnych Powiatu Kętrzyńskiego dotycząca rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2020 r.,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2020 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie;

b)  nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Reszlu;

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2020;

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2020;

e) przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;

g) zmian w budżecie powiatu na rok 2021;

h) zwiększenia kwoty dotacji celowej udzielonej Gminie Miejskiej Kętrzyn na realizację zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn.

12.  Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu z 27 maja 2021 r.

13. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, sesja odbędzie się bez udziału publiczności oraz zaproszonych gości. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na:

https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=ketrzynspsesja