JAKIE ŹRÓDŁA CIEPŁA I SPALANIA PALIW MUSIMY ZGŁOSIĆ DO CEEB?

JAKIE ŹRÓDŁA CIEPŁA I SPALANIA PALIW MUSIMY ZGŁOSIĆ DO CEEB?

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła.
Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji
budynku.

Od 1 lipca br. wszedł obowiązek złożenia deklaracji. Można to zrobić na dwa sposoby:
– elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany.
– w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Proces składania deklaracji do systemu, to pierwsza e-usługa, która daje możliwość zebrania danych w jednej, centralnej bazie informacji nt. źródeł ciepła i spalania paliw. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1
MW1.

W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:
– miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
– kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
– piec kaflowy na paliwo stałe,
– trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
– kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
– kocioł olejowy,
– pompa ciepła,
– ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory. W deklaracji, oprócz źródeł ciepła, o których już wspominaliśmy, dla pozycji:
– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem
należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe a także rodzaj paliw
stałych jakie są w nich używane. Klasę kotła możemy znaleźć na tabliczce znamionowej,
albo w dokumentach gwarancyjnych. Wymienione w deklaracji klasy to:
– poniżej klasy 3 lub brak informacji,
– klasa od 3 do 5
– ekoprojekt.
Paliwa stałe, które należy wskazać to:
– węgiel i paliwa węglopochodne,
– pellet drzewny,
– drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy.

Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację – formularz A, dotyczy ona
budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków
wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania – przy czym budynek zbiorowego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
info-ceeb@gunb.gov.pl
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa www.zone.gunb.gov.pl
zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności jest to
hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko
młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także
budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.
Deklarację – formularz B, wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali:
budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i
lokali – handlowo usługowych, budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni,
ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów a także
dla budynków oraz lokali magazynowych , ogólnodostępnych obiektów kulturalnych,
budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki
medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych,
budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych,
obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną
konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych.
Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca br.
obywatel ma aż 12 miesięcy, natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca br. termin
złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego
uruchomienia źródła ciepła.
Urzędnik, który otrzymał deklarację w wersji papierowej wprowadza ją do systemu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia jej przez obywatela – w przypadku zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca. Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca br. urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu w terminie 30 dni.