Kierownictwo Starostwa

Starosta

Funkcję Starosty Kętrzyńskiego sprawuje Michał Kochanowski

Telefon: (089) 751 75 00, Fax. (089) 751 24 01, pokój nr 53
Starosta przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 10.00 do 13.00

1.Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników
Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
2. Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika i naczelników
wydziałów.
3.Starosta reguluje sprawy organizacyjne Starostwa w formie zarządzeń i okólników.

Zadania i kompetencje Starosty
1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty należy sprawowanie funkcji organu administracji samorządowej
I instancji w zakresie zadań własnych i zleconych, kierownika Starostwa, a w szczególności:
1) organizowanie pracy Starostwa,
2) kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz,
3) przedkładanie na sesjach Rady Powiatu informacji i sprawozdań z wykonania przez Starostwo uchwał
Rady Powiatu,
4) reprezentowanie Powiatu i jego organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
5) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
6) upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
7) ustalenie Regulaminu pracy w Starostwie,
8) realizowanie polityki personalnej w Starostwie,
9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa,
10) zlecanie wydziałom lub poszczególnym pracownikom Starostwa innych zadań nie ujętych
w szczegółowych zakresach czynności,
11) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przepisami prawa, uchwałami Rady i Zarządu
oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu.
2. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1 Starosta wydaje zarządzenia i polecenia służbowe.
3. Starosta może powoływać pełnomocników do realizacji określonych zadań.

Wicestarosta

Funkcję Wicestarosty pełni Andrzej Lewandowski

Telefon:  (089) 751 75 00, fax. (089) 751 24 01, pokój nr 54

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje powierzone mu przez Starostę.

W czasie nieobecności lub niemożności wykonywania zadań przez Starostę sprawuje jego funkcję w pełnym zakresie.

W zakresie powierzonych mu obowiązków Wicestarosta zapewnia kompleksowe rozwiązania problemów oraz nadzoruje w tym zakresie działalność podległych mu w ramach bezpośredniego nadzoru Wydziałów:

1) Komunikacji, Transportu i Dróg,
2) Architektoniczno – Budowlany i Rozwoju

W zakresie swojego działania współdziała z Radą Powiatu oraz jej Komisjami.

Sekretarz Powiatu Kętrzyńskiego

Funkcję Sekretarza Powiatu Kętrzyńskiego pełni Joanna Mazurowska

Telefon: (089) 751 17 70, pokój 51

Kompetencje Sekretarza.
1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa.
2. W zakresie powierzonych mu obowiązków Sekretarz zapewnia kompleksowe rozwiązania problemów
oraz nadzoruje w tym zakresie działalność podległego mu w ramach bezpośredniego nadzoru Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
3.Do zadań Sekretarza w szczególności należy:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Starostwa,
2) czuwanie nad tokiem i terminowością zadań wykonywanych w Starostwie,
3) nadzór nad pracą Starostwa w zakresie zgodności z przepisami prawa,
4) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa,
5) nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
6) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
7) zapewnienie merytorycznej oraz techniczno-organizacyjnej obsługi posiedzeń organów Powiatu,
8) nadzorowanie prowadzenia procedur zamówień publicznych,
9) nadzorowanie gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.

Skarbnik

Funkcję Skarbnika Powiatu Kętrzyńskiego pełni Bogusław Lichocki

Telefon: (089) 751 17 66, pokój 49

e-mail: boguslaw.lichocki (at) starostwo.ketrzyn.pl

Kompetencje Skarbnika.
1. Skarbnik wykonuje zadania i obowiązki głównego księgowego budżetu Powiatu.
2. W zakresie powierzonych mu obowiązków Skarbnik zapewnia kompleksowe rozwiązania problemów
oraz nadzoruje w tym zakresie działalność podległego mu w ramach bezpośredniego nadzoru Wydziału Budżetu i Finansów.
3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
2) wykonywanie określonych przepisami obowiązków w zakresie rachunkowości,
3) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych w Starostwie
oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu,
4) nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
5) wstępna kontrola legalności dokumentów wykonania budżetu oraz jego zmian,
6) opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów finansowych i harmonogramu wydatków Starostwa,
7) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych i ich analiza,
8) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych,
9) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa,
10) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
11) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

4.Skarbnik odpowiada za prawidłowe prowadzenie i ewidencjonowanie gospodarki finansowej Starostwa.