Komunikat starosty kętrzyńskiego

Komunikat starosty kętrzyńskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w cyklu 5-letnim, rozpoczęło się wykonywanie opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmują 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach oraz obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o umożliwienie pracownikom poszczególnych oddziałów Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren Państwa lasów oraz założenia
w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 r., a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Starosta Kętrzyński

(-) Michał Kochanowski