Konsultacje społeczne Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Zarząd Powiatu w Kętrzynie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kętrzyńskiego do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem konsultacji.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu kętrzyńskiego oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w wyżej wymienionej ustawie.

Uwagi i opinie można zgłaszać do dnia 6 listopada 2020 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.starostwo.ketrzyn.pl, zakładka organizacje – program współpracy oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, w jednym z wymienionych sposobów:

  1. osobiście w godz. 08:00 – 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 07:00 – 15:00
    od wtorku do piątku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pokój nr 14 (Biuro Obsługi Klienta);
  2. pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem: Konsultacje społeczne;
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: justyna.stelmaszczyk@starostwo.ketrzyn.pl;
  4. faxem: 89 751 24 01.

Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Załączniki do pobrania:

Uchwała Nr 642/2020 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Program współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021