Milionowe inwestycje w powiecie kętrzyńskim

Milionowe inwestycje w powiecie kętrzyńskim

Dzisiaj w Nidzicy Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach Programu wszystkie samorządy z powiatu kętrzyńskiego otrzymały dofinansowanie na ponad 54 miliony złotych. 

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymały:

  • Powiat Kętrzyński: 13 775 000,00 zł;
  • Gmina Kętrzyn: 9 582 000,00 zł;
  • Gmina Miejska Kętrzyn: 8 450 000,00 zł;
  • Gmina Reszel: 7 932 340,00;
  • Gmina Korsze: 5 225 000,00 zł.
  • Gmina Barciany: 4 655 000,00 zł;
  • Gmina Srokowo: 4 500 000,00 zł.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

– budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych;

– budowę sieci wodno- kanalizacyjnej;

– modernizację budynku szkoły.

Powiat kętrzyński w ramach ogłoszonego naboru otrzymał dofinansowanie na:

  • Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn, przewidywana wartość inwestycji to 9.500.000,00 w tym wsparcie finansowe 9.025.000,00 złotych;
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny – Asuny-Święty Kamień, przewidywana wartość inwestycji to 5.000.000,00 w tym wsparcie finansowe to 4.750.000,00 złotych.
Zdjęcie przedstawia uczestników wydarzenia
Fot. Urząd Miasta Kętrzyn
Zdjęcie przedstawia uczestników wydarzenia
Fot. Urząd Miasta Kętrzyn
Zdjęcie przedstawia uczestników wydarzenia
Fot. Urząd Miasta Kętrzyn
Fot. Urząd Miasta Kętrzyn

Inwestycje lokalne wsparte Rządowym Programem „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”

W dniu 8 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyła się konferencja prasowa z udziałem samorządowców z powiatu kętrzyńskiego oraz parlamentarzystów: Panią senator Małgorzatą Kopiczko oraz posłami na Sejm RP Iwoną Arent i Jerzym Małeckim. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Parlamentarzyści zapewnili o dalszym wsparciu dla samorządów w kolejnym etapie Programu, który zostanie ogłoszony na przełomie listopada i grudnia.

Na spotkaniu z parlamentarzystami stronę samorządową reprezentowali: Michał Kochanowski – starosta kętrzyński, Marta Kamińska – wójt gminy Barciany, Ryszard Niedziółka – burmistrz Kętrzyna, Marek Janiszewski – burmistrz Reszla, Marek Olszewski – wójt gminy Srokowo i Paweł Bobrowski – wójt gminy Kętrzyn. Włodarze w imieniu swoim i mieszkańców podziękowali parlamentarzystom za wysłuchanie ich próśb i wsparcie niezbędnych inwestycji.
Przypominamy, że powiat kętrzyński otrzymał dwie promesy inwestycyjne z Banku Gospodarki Krajowej na łączną sumę 13 775 000 zł. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zadania:
1. „Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Gmina Kętrzyn na odcinku od DW 650 w kierunku miejscowości Dłużec oraz od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz” – wartość dofinansowania to 9 025 000 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mołtajny – Asuny – Święty Kamień” – wartość dofinansowania 4 750 000 zł.

Łącznie samorządy z powiatu kętrzyńskiego otrzymały promesy inwestycyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 54,1 miliona złotych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Na zdjęciu od lewej: Pani senator Małgorzata Kopiczko, starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz Pani poseł Iwona Arent

Umowa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny – Asuny -Święty Kamień” podpisana

W dniu 4 lutego 2022 r. starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski z udziałem członka Zarządu Powiatu Mirosława Bobrowskiego podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny – Asuny -Święty Kamień”. Inwestycja współfinansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Koszt zadania zgodnie z umową to kwota 4.534.607,36 złotych (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedem złotych trzydzieści sześć groszy), w tym dofinansowanie wynosi 4.307.876,97 PLN (słownie: cztery miliony trzysta siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy). Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 4 listopada 2022 roku. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o.

Na zdjęciu od lewej strony: Członek Zarządu Powiatu w Kętrzynie Mirosław Bobrowski, Prezes Zarządu wykonawcy Jarosław Nowak, starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski
Zdjęcie przedstawia drogę powiatową nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień na której zostanie przeprowadzona inwestycja
Zdjęcie przedstawia informacje o kwocie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Niniejszym informuję, że 16 lutego 2023r. Zarząd Powiatu w Kętrzynie odstąpił od umowy nr WAI.U.1.2022 z  dnia 04.02.2022r. na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny – Asuny – Święty Kamień zawartej z Wykonawcą, Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA sp. z o.o. z siedziba w Ostrołęce ul. Lokalna 2, ze względu na nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z ww. umowy.

Powyższa decyzja ma na celu uchronienie Powiatu Kętrzyńskiego przed utratą środków zewnętrznych.

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Kętrzynie podejmuje działania mające na celu wyłonienie nowego Wykonawcy robót budowlanych na ww. zadaniu inwestycyjnym.

Starosta Kętrzyński

/-/ Michał Kochanowski


Zadania realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład

Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn

Do dofinansowania chcielibyśmy złożyć zadanie polegające na poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych: nr 1799N na odcinku od DW 650 do granicy Gminy w kierunku miejscowości Dłużec oraz nr 1729N na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz. Wnioskowane do przebudowy odcinki dróg o łącznej długości ok 9,2 km przebiegają w obszarze wiejskim w gminie Kętrzyn i obsługuje ruch lokalny oraz tereny przyległych nieruchomości mieszkalnych.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: : 2022-12-22 (zadanie zrealizowane)
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 8.887.513,55 zł
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 9.355.277,43 zł

Tablica informacyjna dotycząca przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn

Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny – Asuny – Święty Kamień

Zadanie polega na poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny – Asuny – Święty Kamień. Przebudowywany odcinek drogi przebiega w obszarze wiejskim w gminie Barciany i obsługuje ruch lokalny oraz tereny przyległych nieruchomości mieszkalnych i pola uprawne. W zakresie inwestycji przewiduje się: budowę jezdni bitumicznej o szer. 5,00, przebudowę zjazdów, budowę poboczy, odwodnienie drogi, przebudowę przepustów,wykonanie oznakowania pionowego.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-02-02 (zadanie zostało zrealizowane)
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 4.957.594,61
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.709.714,88

Tablica informacyjna dotycząca przebudowy dróg powiatowych na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień

Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel

Nowy opis Inwestycji: Zadanie polega na poprawie parametrów technicznych oraz warunków
bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych: nr 1693N Reszel – Mnichowo na odcinku
dł. ok 2,090 km, nr 3919N ul. Podmiejska w Reszlu wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku
dł. ok 0,266 km oraz przebudowę obiektu mostowego w km 1+253 w miejscowości Mnichowo.
Wnioskowane zadania przebiegają w obszarze wiejskim i miejskim Reszla i obsługują ruch lokalny
oraz tereny przyległych nieruchomości mieszkalnych. Inwestycja ma na celu m.in. poprawienie
złego stanu dróg powiatowych, stworzenie bezpiecznych warunków dla użytkowania ruchu
drogowego. Projektowana infrastruktura zapewni płynną obsługę komunikacyjną oraz zwiększy
komfort jazdy. Zadanie polegające na przebudowie dróg powiatowych wykonane zostanie w
formule zaprojektuj i wybuduj.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-05-29
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 7.988.794,11
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 7.589.354,40

Tablica informacyjna dotycząca przebudowy dróg powiatowych terenie gminy i miasta Reszel

Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 – 3+742.95

Zadanie polegało na poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 – 3+742.95. Przebudowany odcinek drogi przebiega w obszarze wiejskim w gminie Korsze i obsługuje ruch lokalny oraz tereny przyległych nieruchomości mieszkalnych i pola uprawne. W zakresie inwestycji wykonano: budowę jezdni bitumicznej o szer. 5,00, przebudowę zjazdów, budowę poboczy, odwodnienie drogi, przebudowę przepustów, wykonanie oznakowania pionowego.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: do 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-07-13

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 4.177.571,98

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 3.968.693,38

Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe – Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)

Zadanie polega na remoncie drogi poprzez poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Małe – Srokowski Dwór. W ramach zadania, została przeprowadzona rekultywacja rowów odwadniających, odtworzenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, utwardzenie zniszczonych poboczy mieszanką kruszyw, wykonanie nawierzchni zjazdów, wymiana oznakowania pionowego. Wnioskowany do remontu odcinek drogi o łącznej długości ok 2,5 km przebiega w obszarze wiejskim w gminie Srokowo i zapewnia komunikację dla mieszkańców oraz służb pracujących na terenach przygranicznych. Dla kilku wsi stanowi, wraz z przebudowanym wcześniej mostem, jedyną utwardzoną drogę komunikacyjną umożliwiającą dostęp do terenów znajdujących się za Kanałem Mazurskim.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: do 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-07-28

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 2.277.403,93

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.900.000,00

Edycja PGR

Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń

Inwestycja opiera się na poprawie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej tj. Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie. Zadanie będzie polegało na zamontowaniu odnawialnych źródeł energii: dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą pokrycia dachowego w wymaganym zakresie. Ponadto projekt będzie obejmować adaptacje pomieszczeń w budynku ZDP w Kętrzynie. W wyniku ww. adaptacji wykonane zostaną działania i roboty budowlane tj. opracowanie audytu energetycznego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie nowej posadzki, przebudowa instalacji wewnętrznych: elektrycznych, kanalizacyjno-wodny i centralnego ogrzewania do potrzeb zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz wyposażenie pomieszczeń. Zadanie wykonane zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-08-02
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 1.398.756,00
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.370.780,88

Tablica informacyjna dotycząca poprawy efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń

Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego

Zadanie obejmuje budowę i modernizacji budynków placówek oświatowych w zakresie: termomodernizacja łącznika oraz wykonanie instalacji SSP w budynku I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Zespołu Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu. Zadanie wykonane zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Do 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-12-31 (zadanie zrealizowane)
Wartość Inwestycji (w PLN): 1.320.000,01
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.176.000,00

Tablica informacyjna dotycząca przebudowy  i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego

Poprawa parametrów techniczno – użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki

Wnioskowane do dofinansowania zadanie to kolejny etap realizacji koncepcji poprawy stanu drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki poprzez jej przebudowę polegającą na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni kruszywowej (szutrowej) wykonanej w roku 2020. W zakresie inwestycji przewiduje się wykonanie prawidłowo wyprofilowanej nawierzchni asfaltowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji drogi o szer. 5,00 m, przebudowę zjazdów,przebudowę zatoki autobusowej oraz wykonanie poboczy z kruszyw łamanych. Odcinek drogi wskazany do realizacji przebiega w obszarze wiejskim w gminie Korsze i obsługuje ruch lokalny oraz tereny przyległych nieruchomości mieszkalnych i pola uprawne.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-10-31
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.000.000,00
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.960.000,00

Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy – Sępopol – Glitajny – etap II

Wnioskowane do dofinansowania zadanie to kolejny etap realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1567N. Ww. zadanie inwestycyjne było realizowane w ramach poprzednich edycji programów rządowych tj. Funduszu Dróg Samorządowych. Powyższe wykazuje na komplementarność z dotychczasowymi działaniami podejmowanymi przez władze powiatu oraz uwzględnia ciągłość zadania objętego wnioskiem. W zakresie inwestycji przewiduje się: budowę jezdni bitumicznej o szer. 5,00, przebudowę zjazdów, budowę poboczy, odwodnienie drogi, przebudowę przepustów, wykonanie oznakowania pionowego. Ww. odcinek drogi przebiega w obszarze wiejskim w gminie Korsze i obsługuje ruch lokalny oraz tereny przyległych nieruchomości mieszkalnych i pola uprawne.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: do 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-10-31
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.000.000,00
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.960.000,00

Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej zczurkowo-Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - etap II