Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Działając na podstawie Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023, Zarząd Powiatu w Kętrzynie informuje o możliwości wskazania 2 osób reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2023.

Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac zobowiązani są do podpisania oświadczenia,  że podmiot, który reprezentują nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji. Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 stycznia 2023 r.

Wnioski zawierające imię, nazwisko oraz dane kontaktowe wskazanego kandydata wraz z informacją o nazwie podmiotu wskazującego, można przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn–pocztą, pocztą elektroniczną na adres: aneta.groma@starostwo.ketrzyn.pl do dnia 03 lutego 2023 r. do godz. 12:00.

FORMULARZ-ZGLOSZENIA-KANDYDATA-KOMISJA-KONKURSOWA-2023.docx