Obwieszczenie o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów

Obwieszczenie o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm) w związku z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U.2023 poz. 1394 z późn. zm.) starosta kętrzyński Michał Kochanowski zawiadamia o o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadających bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych i wolnobieżnych.

Wygaszenie decyzji o rejestracji nastąpi z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.

Z zestawieniem pojazdów spełniających wyżej wymienione kryteria, sporządzone na podstawie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów można zapoznać się w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1 (pokój 19) w następujących godzinach: poniedziałek 08.00–15.00, wtorek – piątek 08.00–14.00.

Załącznikiem do niniejszego obwieszczenia jest plik zawierający zestawienie danych pojazdów przeznaczonych do wygaszenia rejestracji.

Jednocześnie informuję, że pojazd, którego rejestracja zostanie wygaszona z dniem 10 czerwca 2024 r. może podlegać powtórnej rejestracji, w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu.

Uwaga! Jeżeli właściciel pojazdu znalazł na liście swój pojazd, a posiada lub w ciągu ostatnich lat posiadał ubezpieczenie OC i/lub badanie techniczne, powinien zwrócić się do podmiotu, który był zobowiązany przekazać te dane do centralnej ewidencji pojazdów (zakładu ubezpieczeń lub stacji kontroli pojazdów) i wyjaśnić brak przekazanie danych. W przypadku, gdy właściciel może udokumentować, że pojazd posiada polisę OC i/lub badanie techniczne i nie powinien znaleźć się w zestawieniu, stwierdzoną rozbieżność należy zgłosić na adres e-mail: cepik@cyfra.gov.pl

Wykaz pojazdów przeznaczonych do wygaszenia decyzji – załącznik do obwieszczenia.pdf