Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 z późn. zm.)
Powiat Kętrzyński ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

1.Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Powiat Kętrzyński, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

2. Przewidywany tryb zawarcia umowy:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1371
z późn. zm.), w rozumieniu rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG)
nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70.

3.Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj transportu: Publiczny transport zbiorowy – autobusowy.

Linia komunikacyjna: Kętrzyn – Kętrzyn przez Sławkowo.

4.Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

30.12.2022 r.

5.Przewidywany czas trwania umowy:

1 rok

6.Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji.

7.Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1)Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,

2)Biuletyn Informacji Publicznej,

3) Tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,

4) Strona internetowa organizatora: www.starostwo.ketrzyn.pl.

STAROSTA

/-/ Michał Kochanowski