Ogłoszenie starosty kętrzyńskiego o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych

Ogłoszenie starosty kętrzyńskiego o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w związku z rozdz. II ust. 1 Uchwały Nr XLIX/332/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwałę Nr 642/2020 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, Zarząd Powiatu w Kętrzynie informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych.

 1. Przedmiot konsultacji.

Treść projektu dokumentu pn.: „Programu  współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021″.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje społeczne w/w dokumentu odbędą się w terminie od 16 października do 06 listopada 2020 r.

 1. Forma konsultacji.

Zgłaszanie uwag i opinii przez zainteresowane organizacje pisemnie lub drogą mailową do projektów aktów zamieszczonych na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń znajdujących się przed oraz wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub przesłanych bezpośrednio do podmiotów, o których mowa w rozdz. I ust. 1.

 1. Komórka organizacyjna Starostwa odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu, a osobą odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi – Justyna Stelmaszczyk, e-mail: justyna.stelmaszyk@starostwo.ketrzyn.pl.

Dokument umieszczony zostanie:

 1. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie www.starostwo.ketrzyn.pl.
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
  w Kętrzynie www.bip.starostwo.ketrzyn.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe > Konsultacje społeczne.
 3. na tablicy ogłoszeń przed oraz wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Uwagi i opinie można będzie zgłaszać do dnia 06 listopada 2020 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.starostwo.ketrzyn.pl, zakładka organizacje – program współpracy lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, w jednym z wymienionych sposobów:

 1. osobiście w godz. 08:00 – 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 07:00 – 15:00
  od wtorku do piątku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pokój nr 14 (Biuro Obsługi Klienta).
 2. pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem: Konsultacje społeczne.
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: justyna.stelmaszczyk@starostwo.ketrzyn.pl.
 4. faxem: 89 751 24 01.

Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.