Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 rok

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 rok

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2021 roku

Zarząd Powiatu w Kętrzynie na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych – w przypadku gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub powierzenie realizacji zadań publicznych  – w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego) lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych

 1. Rodzaje zadań priorytetowych  i wysokości dotacji przeznaczonych na ich realizację.
Nr zadania    Nazwa zadania priorytetowegoKwota dotacji na realizację zadania (zł)
  1.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym    15.000,00
  2.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa    35.000,00
  3.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego    30.000,00
  4.Ochrona i promocja zdrowia    20.000,00
 

2.Głównym celem wymienionych zadań jest budowanie, umacnianie i rozwój partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi na rzecz poprawy warunków, podnoszenia poziomu życia i zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców powiatu kętrzyńskiego, w szczególności:

a) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – zwiększenie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej osób starszych poprzez organizację spotkań, wykładów warsztatów, zajęć;

b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa – zwiększenie oferty imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych i krajoznawczych powiatu kętrzyńskiego;

c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego – zachęcenie lub wspieranie do współtworzenia działań kulturalnych, realizacja projektów w istotny sposób wzmacniających uczestnictwo w kulturze i podtrzymanie tradycji narodowej oraz kultywowanie tradycji lokalnej;

d) ochrona i promocja zdrowia – wsparcie działań osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzin, popularyzowanie zdrowego trybu życia, poprawa świadomości społeczeństwa  z zakresu bezpiecznego zachowania się na wodzie i na drodze, ratownictwa i ochrony ludności.

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);

3) Rozporządzenia   Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057);

4) uchwały Nr XXVIII/238/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

2.Realizowane zadania publiczne powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, być skierowane do mieszkańców powiatu kętrzyńskiego lub/i odbywać się na jego terenie.

3.Złożone oferty opiniuje pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa
i przedkłada wyniki Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

4.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057) i w szczególności powinna zawierać:

1)rodzaj zadania publicznego;

2)tytuł zadania publicznego;

3)termin realizacji zadania;

4)syntetyczny opis zadania;

5)plan i harmonogram działań;

6)opis zakładanych rezultatów zadania, w tym dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania (pkt III.6 wzoru oferty realizacji zadania);

7)charakterystykę oferenta, w tym informacje o wcześniejszej działalności oferenta,

8)informację o zasobach kadrowych, rzeczowych i finansowych oferenta, które będą  wykorzystywane do realizacji zadania;

9)kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, w tym zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego oraz źródła finansowania kosztów zadania;

10)wypełnione wszystkie pola w formularzu (w przypadku, gdy informacja wymagana w danym polu z jakichkolwiek powodów nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy” lub wstawić znak „-„, a w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych należy wstawić cyfrę „0”);

11)deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

5.Otrzymana dotacja nie może być wykorzystana na:

1)Zakup gruntów, budowa bądź zakup budynków lub lokali.

2)Zakup środków trwałych.

3)Zakupy i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeń niebędących własnością powiatu kętrzyńskiego.

4)Zakup wyposażenia lokali, w tym zakup i uzupełnienie drobnego wyposażenia do pomieszczeń.

5)Odpisy amortyzacyjne.

6)Ryczałt na jazdę po mieście, abonamenty telekomunikacyjne oraz inne o charakterze ryczałtowym, których nie można jednoznacznie przypisać do realizowanego zadania, jeżeli nie zostały wymienione w kosztach, które w szczególności będą mogły zostać sfinansowane z dotacji.

7)Prowadzenie działalności gospodarczej.

8)Tworzenie funduszy kapitałowych.

9)Działania, których celem jest prowadzenie badań naukowych, analiz i studiów.

10)Działania, których celem jest przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych.

11)Dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

12)Pokrycie deficytu oraz refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań.

13)Podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz inne podatki
z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz opłat za wywóz nieczystości. Opłaty pocztowe i bankowe – nie dotyczy powierzenia realizacji zadania.

14)Refinansowanie kosztów uzyskania odpisów KRS, zakupu pieczątek, wyrabiania szyldów i innych kosztów o podobnym charakterze, które związane są z bieżącą działalnością oferenta.

15)Nabywanie kwalifikacji związanych z wykonywanym zadaniem.

16)Pokrywanie z dotacji nagród i premii pieniężnych, innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania.

17)Koszty dokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży wewnętrznej, wewnętrznymi notami obciążeniowymi itp.

18)Kary, mandaty, odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań.

19)Koszty procesów sądowych.

6.Dopuszcza się wkład własny finansowy, osobowy i rzeczowy oferenta.

7.Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Kętrzynie.

8.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż kwota wnioskowana w ofercie.

9.Kwoty dotacji przeznaczone na poszczególne zadania priorytetowe mogą ulec zmianie w przypadku, kiedy na dane zadanie przeznaczona kwota nie zostanie rozdysponowana, np. z uwagi na brak akceptacji wnioskowanych kwot dotacji lub odrzucenie ofert. Nierozdysponowane środki finansowe mogą być przeniesione na pozostałe zadania priorytetowe, cieszące się dużym zainteresowaniem w danym obszarze.

10.Zastrzega się możliwość odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie, w przypadku gdy okaże się, że:

a)podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;

b)zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

c)w organach oferenta zasiadają osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;

d)zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym.

11.Odmowa podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie może nastąpić także w przypadku, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznane dofinansowania zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem, rozliczone nieprawidłowo lub nierozliczone do dnia podpisania kolejnej umowy.

12.Zarząd Powiatu w Kętrzynie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

2.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), które spełniają następujące warunki:

a)w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;

b)zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców powiatu kętrzyńskiego;

c)dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;

d)zapewniają wysoką jakość wykonania danego zadania.

3.Całość zadania merytorycznego nie może być wykonywana przez podwykonawcę.

4.W przypadku powierzenia działań merytorycznych podwykonawcy (na przykład osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) należy podwykonawcę wykazać w opisie kadry zadania i harmonogramie zadania.

5.Wkład osobowy w realizację zadania musi być potwierdzony co najmniej zawartą umową o wolontariacie z wolontariuszem.

6.Wkład rzeczowy to wartość (cena) wynajmu, wypożyczenia urządzenia czy rzeczy potwierdzona, np. umową bezpłatnego użyczenia czy rozpoznaniem rynkowym.

7.W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, o ile nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%. Zmiany powyżej 10 % wartości wymagają aneksu do umowy.

8.Aneksu do umowy wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji.

9.Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji zadania. Jeżeli ulegnie zwiększeniu – niezbędny jest aneks do umowy. Procentowy udział dotacji może ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zadania,
w takim przypadku nie jest wymagany aneks do umowy.

10.W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Rezultaty uważane są za osiągnięte, jeżeli nie nastąpiło ich zmniejszenie o więcej niż 20 % w stosunku do zakładanych. W innym przypadku wymaga to aneksu do umowy. Odstępstwa od zaplanowanych rezultatów należy wyjaśnić w sprawozdaniu.

11.W przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych w realizację zadania oferent zobowiązany jest posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych. Wyrażenie takiej zgody ma charakter oświadczenia woli, musi być jednoznaczne
i wyraźne. Może mieć ono charakter samodzielny, może też być elementem innej czynności, np. umowy. Zgoda może upoważniać tylko jeden podmiot do przetwarzania jego danych osobowych, może też odnosić się do dalszych dysponentów danych osobowych. Osoba wyrażająca zgodę dalszym administratorom musi wskazać to w swoim oświadczeniu, a także określić cel, dla którego dane te mogą być udostępniane. Ważne jest też, aby osoba składająca oświadczenie co do przetwarzania jej danych osobowych miała pełną zdolność do czynności prawnych.

12.W przypadku przetwarzania danych osobowych małoletnich czy ubezwłasnowolnionych częściowo niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, wyrażona najpóźniej w chwili składania oświadczenia.

13.Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawnymi dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

IV. Terminy i warunki składania ofert

1.Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert ramowych i wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Starostwa Powiatowego, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn w terminie do 12 lutego 2021 r. z wyraźnym opisem koperty lub za pośrednictwem poczty. Jeżeli organizacja składa więcej niż 1 ofertę, powinny być one złożone każda w osobnej kopercie.

2.Wymagany opis koperty powinien zawierać następujące informację: rodzaj zadania, nazwa zadania publicznego, dane adresowe oferenta oraz dopisek: „Konkurs na realizacje zadań publicznych 2021 r.”

3.O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego). Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a)aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS i stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie nie ma takiego obowiązku);

b)oświadczenie będące załącznikiem do ogłoszenia;

c)pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1.Postępowanie konkursowe  odbywać  się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

2.W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ust. 1-3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.

3.Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:

1)złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

2)oferta został złożona na zadanie, którego realizacja nie jest zgodna z zadaniami statutowymi oferenta;

3)niekompletne (zawierające niewypełnione pola, bądź niezawierające potwierdzenia lub wymaganych załączników).

4)złożone przez oferentów nieuprawnionych.

5)niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione.

6)w przypadku oferty wspólnej niezawierające podziału zadań pomiędzy oferentami i sposobu reprezentacji oferentów wobec Powiatu Kętrzyńskiego, których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu.

4.Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie ww. kryteria formalne.

5.Przy ocenie merytorycznej poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

1)oferta jest zgodna z rodzajem zadania publicznego, na którym została złożona (0-2 pkt. ).

2)oferta odpowiada na cel wskazany w zadaniu, na który została złożona (0-2 pkt.).

3)oferent wskazał miejsce realizacji zadania (0-2 pkt.).

4)ocena wskazanej grupy docelowej (adresów zadania) (0-2 pkt.).

5)ocena sposobu rozwiązywania problemu/ zaspokojenia potrzeb grupy docelowej (0-2 pkt.).

6)ocena komplementarności oferty z innymi działaniami podejmowanymi przez oferenta lub inne podmioty (0-2 pkt.).

7)czytelność, precyzyjność i spójność opisu działań (0-3 pkt.).

8)osoby realizujące zadanie posiadają odpowiednie do tego kwalifikacje
(0-2 pkt.).

9)potencjał oferenta – zasoby rzeczowe i finansowe (0-2 pkt.).

10)ocena bezpośredniego efektu/ rezultatu realizacji zadania (rezultaty ilościowe), zaplanowanej przez oferenta zmiany społecznej (rezultaty jakościowe) i trwałości i rezultatów (0-3 pkt.).

11)ilość planowanych działań i ich rezultatów jest realna i możliwa do osiągnięcia w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji (0-3 pkt.).

12)sposób monitorowania rezultatu – narzędzia i ich dostosowanie do danego rezultatu (0-2 pkt.).

13)przyjęte stawki jednostkowe są adekwatne i realne w odniesieniu do średnich cen rynkowych ( 0-2 pkt.).

14)kosztorys jest spójny z planem i harmonogramem działań ( 0-2 pkt.).

15)kosztorys nie zawiera błędów rachunkowych ( 0-2 pkt.).

16)przedstawione koszty są racjonalne, zasadne i niezbędne do wykonania zadania (0-2 pkt.).

17)organizacja proponuje wkład własny finansowy do zadania (0-2 pkt).

18)organizacja proponuje wkład pozafinansowy do zadania (0-1 pkt.).

19)rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanej dotacji (0-2 pkt.)

6.Minimalna wartość punktowa oceny merytorycznej potrzebna do zaakceptowania oferty to 15 punktów.

7.Wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.

VI. Ogłoszenie wyników

1.Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza uchwałą wyniki otwartego konkursu ofert poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kętrzynie podając
w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych.

2.Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego określone są w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

3.Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Justyna Stelmaszczyk, e- mail: justyna.stelmaszczyk@starostwo.ketrzyn.pl (tel. 89 751 17 49).

VII. Informacja o wysokości dotacji w 2020 r.

1.W roku 2020 Powiat Kętrzyński przekazał na realizację zadań dotację w wysokości 142.450,00 zł.

2.Wykaz zadań publicznych zrealizowanych przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w roku 2020:

1)Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

a)Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” – „Seniorzy Kontra Licealiści” – 6.500 zł;

b)Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju – „Mądry Senior To Zdrowy Senior – Wykłady i Badania Dla Seniorów z Powiatu Kętrzyńskiego” – 1.000 zł;

c)Uczniowski Klub Sportowy „Tytan” Łankiejmach – „Aktywny Senior” – 3.000 zł;

d)Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – „Obóz Terapeutyczny Dla Osób Niepełnosprawnych – „Profilaktyka Uzależnień” – 6.500 zł;

e)Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca” – „Dzień Seniora” – 500 zł;

f)Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca” – „Bliżej Kultury – Spotkanie z Teatrem” – 500 zł;

g)Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie – „Taniec jako innowacyjna forma aktywności sportowej” – 1.000 zł;

h)Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie – „Aktywny Senior w Basenie” –
1.000 zł.

2)Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa:

a)Ludowy Klub Sportowy „Niedźwiedź” – „Międzynarodowy Turniej Sportowy o Puchar Niedźwiedzia” – 4.000 zł;

b)Ludowy Klub Sportowy „Niedźwiedź”- „Turniej Bokserski o Puchar Starosty Kętrzyna” – 4.000 zł;

c)Stowarzyszenie „Cyklon Kętrzyn” – „Udział w wyścigach kolarskich” –     3.150 zł;

d)Miejski Klub Sportowy „Hetman – Pionier” – „Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych” – 5.000 zł;

e)Miejski Klub Sportowy „Hetman – Pionier” – „XXII Kętrzyński Festiwal Szachowy o Puchar Starosty Kętrzyńskiego” – 4.000 zł;

f)Miejski Klub Sportowy „Hetman – Pionier” – „V Edycja Kętrzyńskiej Szachowej Ligii Szkolnej” – 2.468 zł;

g)ZHP Hufiec Kętrzyn – „Rajd Patriotyczny „Moja Mała Ojczyzna” – 860 zł;

h)ZHP Hufiec Kętrzyn    – „XXIII – Rajd Granica” – 1.200 zł;

i)Archidiecezja Warmińska Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu – „Matka i Serce Syna – Wycieczka Po Kresach Wschodnich oraz Partnerskim Rejonie Soleczniki” – 3.000 zł;

j)Caritas Archidecezji Warmińskiej –     „Organizacja Półkolonii w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Korszach – 3.700  zł;

k)Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych –    „VI Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych „Sport To Siła, To Jest Moc, Razem Bądźmy więc co rok” – 3.150 zł;

l)Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „Masuria” – „Kętrzyńska Szkoła Fechtunku – Trening z zakresu sportowych walk rycerskich i ogólnorozwojowej kultury fizycznej – 3.000 zł;

m)Ochotnicza Straż Pożarna w Reszlu – „Organizacja III Memoriału Pamięci Mariusza Czajkowskiego – Turnieju Piłki Nożnej Strażaków” – 2.000 zł;

n)Uczniowski Klub Sportowy „Tytan” w Łankiejmach – „Poznaj swój kraj – aktywna kolonia dla dzieci i młodzieży” – 8.000 zł;

o)Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Razem” – „Nauka Jazdy Konnej dla dzieci i młodzieży z miasta Kętrzyn” – 2.472 zł.

3.Kultura, sztuka, ochrona, dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego:

a)Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – „X Jubileuszowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osob Niepełnosprawnych – Tan 2020” – 6.400 zł;

b)Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „Prometeusz”  – „III Ogólnopolski Przegląd Piosenki Artystycznej (OPPA) – 3.000 zł;

c)Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie – „Wojewódzki Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Iławie” – 750 zł;

d)Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic – „W Poszukiwaniu Świętego Graala” – Koncert Muzyki Dawnej” – 6.000 zł;

e)Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca” – „80 Obchody Zbrodni Katyńskiej i 10 Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej” –        5.500 zł;

f)Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „Masuria”  – „1310 – Bitwa o Strażnicę w Barten (Barcianach)” – 6.000 zł;

g)Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „Masuria” – „Kętrzyński Konwent Gier Planszowych” – 2.500 zł;

h)Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – „Wernisaż Prac Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej” – 2.000 zł;

i)Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – „Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2020” – 2.000 zł;

j)Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – „IX Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych Bądźmy Razem 2020” – 1.500 zł;

k)Archidiecezja Warmińska Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu Festyn Parafialny Integrujący Lokalna Społeczność”      – 2.500 zł;

l)Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie – „XXV Inauguracja Roku Kulturalnego Ludności Ukraińskiej Warmii i Mazur” – 1.000 zł;

m)Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie – „Regionalne Dni Szewczenkowskie” – 1.100 zł;

n)Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie – „XXI Festyn Ludowy „Asuniada” – 2.000 zł;

o)Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie – „XXXIII Regionalny Ukraiński Jarmark Folklorystyczny „Z Malowanej Skrzyni” – Kętrzyn 2020 –  3.000 zł.

4)Ochrona i promocja zdrowia:

a)Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ”Razem” – „Terapia EEG BIOFEEDBACK – Zajęcia Pozalekcyjne dla dzieci z miasta Kętrzyn” – 1.800 zł;

b)Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ”Razem” – „Jazda konna z elementami hipoterapii – upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z miasta Kętrzyna” – 7.000 zł;

c)Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „Masuria” – „Zabawy z okazji Dnia Dziecka” – 5.000 zł;

d)Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca” – „Pływać każdy może” – 2.000 zł;

e)Uczniowski Klub Sportowy „Tytan” w Łankiejmach -„Fitnessowo, czyli zmagania z własnym ciałem” – 5.000 zł;

f)Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju – „Zdrowie w powiecie” – 2.400 zł;

g)Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne Gminy Kętrzyn – „Wakacje nad Bałtykiem – Warsztaty Promujące Zdrowy Styl Życia” – 4.000 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679) zwanym dalej („RODO”), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem w otwartym konkursie ofert, w szczególności w ofertach, umowach, aktualizacjach umów i sprawozdaniach:

 1. Administratorem danych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1.
 2. Z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie można się skontaktować w następujący sposób: pisemnie na adres siedziby Administratora, pod adresem poczty elektronicznej: iod@starostwo.ketrzyn.pl .  
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu uczestniczenia w otwartym konkursie ofert: w tym
  w zakresie dokumentacji konkursowej składanej do Administratora oraz realizacji zadania zleconego wyłonionego w trybie tego konkursu.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. e RODOoraz zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie i rozporządzeń wykonawczych.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Przekazane dane osobowe będą udostępniane w celu realizacji procedury konkursowej oraz nadzoru i kontroli nad wykonywanym zadaniem zleconym do realizacji, w tym: komisji konkursowej, organom kontrolnym Administratora, podmiotom kontrolującym.
 6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. W każdym czasie przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być istotne w uczestnictwie w konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w ww. konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.

Załączniki:

Uchwała Zarządu Powiatu w Kętrzynie ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Uchwala Nr 748/2021 Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie zmiany uchwały Nr 747/2021 Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzór-oferty_-druk.doc

Wzór-sprawozdanie_druk.docx

oswiadczenie-do-ogloszenia-konkurs-ofert.docx

Instrukcja-wypelniania-oferty-Powiat-Ketrzynski-2021-r..pdf