Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku.

I . ADRESACI KONKURSU

O powierzenie prowadzenia punktu może ubiegać się organizacja pozarządowa, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

O powierzenie prowadzenia w 2022 r. punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z która Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

II. RODZAJ ZADANIA

1) Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie kętrzyńskim w 2022 roku.

Prowadzenie punktu zlokalizowanego w:

 1. Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1;
 2. Urzędzie Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3;
 3. Urzędzie Miejskim w Korszach, ul. Adama Mickiewicza 13;

oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r., na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej „ustawą”.

1. Poniedziałek, wtorek, środa – punkt w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie;

2. Czwartek – punkt w Urzędzie Gminy w Barcianach;

3. Piątek – punkt w Urzędzie Miejskim w Korszach.

Jednocześnie Zleceniodawca w trakcie trwania umowy zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji, godzin działania punktu oraz rodzaju świadczonej usługi. Po wcześniejszym uzgodnieniu Zleceniodawca może wyrazić zgodę na zmianę powyższego harmonogramu.

W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja ma być przeprowadzana w razie potrzeby w każdej lokalizacji Punktu.

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Kwota przeznaczona na realizację zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 r., ustalona przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, wynosi 64 020,00 zł (w tym na edukację prawną 3 960,00 zł).

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie kętrzyńskim w 2022 roku.
 • na prowadzenie punktu – 60 060,00 zł;
 • na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej – 3 960,00 zł.

IV. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym z załącznikiem do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z  dnia  24   października  2018  roku  w sprawie   wzorów  ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 2. Do oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru –  dokument   potwierdzający    upoważnienie  do działania w imieniu oferenta;
  • kserokopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Warmińsko – Mazurskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy, czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie czy prowadzi nieodpłatną mediację (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem).
  • zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • zawarte umowy lub promesy z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • zawarta umowa lub promesa z mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945),
  • organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

3. Składana oferta i dokumenty poświadczające spełnianie warunków ogłoszenia powinny być podpisane przez osobę/osoby reprezentujące organizację pozarządową, kopie dokumentów składanych w formie kserokopii muszą zostać zaparafowane na każdej ze stron, a pierwsza strona danego dokumentu zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz opatrzona datą.

4. Na kopercie należy wskazać nazwę zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

Warunki minimalne realizacji zadania:

 1. Zadanie będzie realizowane we wskazanych przez Powiat lokalach znajdujących się na terenie Powiatu Kętrzyńskiego.
 2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego w danym punkcie odbywać się będzie w zakresie czasowym wskazanym w umowie.
 3. W przypadku wystąpienia przeszkody w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacja pozarządowa zobowiązana jest do zapewnienia zastępstwa przez osoby, które będą spełniać wymogi określone w ustawie.
 4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych  powodów  dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  świadczenie  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego odbywać się będzie poza kolejnością.
 5. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu  do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie  starosty.  Wydłużenie  czasu  trwania  dyżuru,  o którym mowa nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia  19  sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem przez organizację pozarządową nie powoduje zwiększenia dla organizacji środków przeznaczonych  na realizację zadania.
 7. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wykonywanie zadań wymienionych w  art.  3. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 8. Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego określa art. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 9. Nieodpłatna mediacja odbywa się na podstawie w  art.  4a. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 10. Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwanej dalej „kartą pomocy”,  która  powinna zawierać dane określone w ustawie. Karty pomocy podlegają udokumentowaniu do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego w systemie teleinformatycznym kart pomocy, z wyjątkiem części obejmującej opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomoc (art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy).
 11. Organizacja pozarządowa przekazuje oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, w sposób uniemożliwiający powiązanie go z kartą pomocy, w szczególności po usunięciu oznaczenia dnia złożenia oświadczenia.
 12. Jeżeli organizacja pozarządowa przewiduje dyżury o określonej specjalizacji, zobowiązana jest do określenia tego w ofercie.
 13. W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z  zakresu  edukacji  prawnej,  realizowane  w związku  z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania  na  rok na  każdy  punkt,  w  szczególności  w  formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej przypadające na każdy punkt w Powiecie (w Powiecie Kętrzyńskim funkcjonować będą łącznie 2 punkty).
 14. Informację o realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej powinny być przekazywane w terminie do 10 dnia miesiąca  następującego po zakończeniu każdego kwartału.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana Oferentowi wyłonionemu w procedurze konkursowej zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z treścią umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, której ramowy wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

VI. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Termin realizacji zadania określonego w ofercie nie może przekraczać 31 grudnia 2022 r.
 2. Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 3. Na żądanie Starosty czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej pięciu godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych  na realizację zadania na dany rok.
 4. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej oferty oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać do 19 listopada 2021 r., do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn lub nadsyłać listem poleconym na w/w adres (o terminie złożenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie).
 2. Oferta powinna być przygotowana: na piśmie, w języku polskim, na właściwym formularzu tj. określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 3. Załączniki dołączone do ofert powinny być oryginałem dokumentu lub kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną oraz zaparafowane na każdej stronie.

VIII. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
 2. Oceny formalnej dokonuje komisja konkursowa, której skład i zasady pracy określa Zarząd Powiatu w Kętrzynie.
 3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 4. Ocena merytoryczna:
  1. Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie. W skład komisji konkursowej,  o której mowa, może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
  1. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 5. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 30 dni od daty składania ofert.
 6. Przekroczenie w ofercie maksymalnej wysokości kwoty dotacji powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.
 7. Konkurs ofert rozstrzyga Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
 8. W stosunku do rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Kętrzynie nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 9. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.
 10. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
 11. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony.
 12. W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 13. Udzielający dotacji ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności sprawdzić efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 14. Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji.
 15. Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursu zostaną zamieszczone
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej;
  •  na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1;
  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

IX. Wykaz zadań publicznych zrealizowanych przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie  w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

 1. Lokalna Grupa Działania „Barcja” – „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2021 roku”– 64.020,00 zł.

X. Informacje końcowe:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Kętrzyński. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2022 roku.

Załącznik do pobrania:

Uchwała Nr 909/2021 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku”

Uchwała Nr 908/2021 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej