Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie zgłaszania osób do komisji w ramach otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie zgłaszania osób do komisji w ramach otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021, Zarząd Powiatu w Kętrzynie informuje o możliwości wskazania 2 osób reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2021.

Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac podpisują oświadczenie,  że podmiot, który reprezentują nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.

Wnioski zawierające imię, nazwisko oraz dane kontaktowe wskazanego kandydata wraz z informacją o nazwie podmiotu wskazującego, można przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn – pocztą, pocztą elektroniczną na adres: justyna.stelmaszczyk@starostwo.ketrzyn.pl do dnia 11 lutego 2021 r. do godz. 14:00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA KOMISJA KONKURSOWA.docx