Porządek VI sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek VI sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek VI sesji
VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie
20 lutego 2019 roku (środa), godz. 13.30
Sala Kominkowa (nr 47)
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

1. Otwarcie VI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
7. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
8. Informacja na temat funkcjonowania:
a) Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie;
b) Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu.
9. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
10. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zwiększenia kwoty dotacji celowej udzielonej Gminie Miejskiej Kętrzyn na realizację zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn;
b) przyjęcia rezygnacji i odwołanie z funkcji sekretarza i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Kętrzynie;
c) przyjęcie rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie;
d) określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie Powiatu Kętrzyńskiego;
e) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
f) likwidacji Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie;
g) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie
i Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie;
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019-2034;
i) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;
j) rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie;
k) rozpatrzenia ponownej skargi na działania Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
12. Wybór Członka Zarządu Powiatu w Kętrzynie.
13. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji
i mowy nienawiści.
14. Stanowisko Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Kętrzyńskiego w ramach promocji powiatu.
15. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu z 23 stycznia 2019 r.
16. Zamknięcie VI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.