Porządek X sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek X sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek X sesji

Rady Powiatu w Kętrzynie

             13 czerwca 2019 roku (czwartek), godz. 14:00

Sala Kominkowa (nr 47)

Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

  1. Otwarcie X sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
  5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
  8. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kętrzynie wotum zaufania.
  10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie za 2018 r.:

a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Kętrzyńskiego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 r.,

c) odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie stanowiska tej komisji
o sprawozdaniu finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 r. oraz uchwały tejże komisji o wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,

e) dyskusja Radnych Powiatu Kętrzyńskiego dotycząca rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 r.,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 a) zmiany uchwały Nr LXX/505/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 października 2018 roku
w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2019 r., zmienionej uchwałą Nr VII/64/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. o zmianie uchwały Nr LXX/505/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 roku;

  b) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

c) przyjęcia rezygnacji radnej z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
w Kętrzynie;

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2018;

e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2018;

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;

g) zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2019 rok;

h) rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

12. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu z 22 maja 2019 r.

13. Zamknięcie X sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.