Porządek XV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XV sesji

VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

       24 października 2019 roku (czwartek), godz. 14.30

Sala Kominkowa (nr 47)

Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

  1. Otwarcie XV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
  5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  8. Analiza sytuacji oświaty w Powiecie Kętrzyńskim.
  9. Informacja na temat realizacji umów z partnerami zagranicznymi.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) o zmianieuchwały Nr VII/65/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

b) określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców;

c) zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;

d) wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za lata obrotowe 2019 oraz 2020;

e) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020;

f) ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2020 roku;

g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy PowiatemKętrzyńskim a Powiatem Olsztyńskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego;

h) rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów;

i) rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;

j) zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;

k) podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2019.

11. Stanowisko Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie poparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko.

12. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w dniu 19 września 2019 r. oraz XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w dniu 30 września 2019 r.

13. Zamknięcie XV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.