Porządek XVI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XVI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XVI sesji

VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

       28 listopada 2019 roku (czwartek), godz. 14.30

Sala Kominkowa (nr 47)Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki

  1. Otwarcie XVI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
  5.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  8. Informacja o pracy Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  9. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel;

b) organizacji z Gminą Miejską Kętrzyn pozaszkolnych punktów katechetycznych oraz udziału
w kosztach ich funkcjonowania w roku szkolnym 2019/2020;

c) o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński;

d) wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy: Kwiatowej, Marii Curie Skłodowskiej, Powstańców Warszawy w Kętrzynie na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn za cenę niższą niż ich wartość rynkowa;

e) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego obowiązujących w 2020 roku;

f) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”;

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;

h) zmian w budżecie powiatu na rok 2019.

11. Podjęcie Stanowiska Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Kętrzyńskiego.

12. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu w dniu 24 października 2019 r.

13. Zamknięcie XVI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.