Powiatowy Konkurs Ortograficzny o „Złote Pióro” Starosty Kętrzyńskiego

Powiatowy Konkurs Ortograficzny o „Złote Pióro” Starosty Kętrzyńskiego

Regulamin Powiatowego Konkursu Ortograficznego
o „Złote Pióro” Starosty Kętrzyńskiego

I Cele konkursu:

1. Rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego,
2. Kształtowanie postaw dbałości o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
3. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w praktyce pisarskiej,
4. Wdrażanie uczniów do samokontroli i samokształcenia w zakresie poprawności ortograficzno-interpunkcyjnej,
5. Integrowanie społeczności szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego.

II Organizator:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. M. Curie Skłodowskiej przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kętrzynie.

III Założenia wstępne:

1. Prawo udziału w konkursie mają wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego wyłonieni w eliminacjach szkolnych.
2. Regulamin konkursu powiatowego ogłasza Starostwo Powiatowe w Kętrzynie na stronie internetowej.
3. Regulamin i przebieg szkolnych eliminacji regulują dane placówki oświatowe.
4. Terminy i miejsce konkursu powiatowego:
 zgłoszenia uczestników: do 28.02.2019 roku; przesyłane pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście.
 etap międzyszkolny (powiatowy): 13.03.2019 r. godz.9:00. Miejsce etapu powiatowego: Zespół Szkół im. M. Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

III Organizacja i przebieg konkursu powiatowego:

1. W konkursie biorą udział reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego (nie więcej niż 6 osób z każdej placówki oświatowej).
2. Tekst dyktanda oraz kryteria jego oceny opracowuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół im. M. Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.
3. Tekst dyktanda obejmuje różne reguły ortograficzne i interpunkcyjne.
4. Pisanie prac nadzoruje Komisja Konkursowa.
5. Komisja sprawdza dyktanda niezwłocznie po zakończeniu zmagań finałowych i ogłasza wyniki w tym samym dniu. Decyzja komisji jest ostateczna.
6. Uczeń oraz jego opiekun mają prawo wglądu do pracy uczestnika.
7. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która napisała tekst dyktanda bezbłędnie lub popełniła najmniej błędów.

IV Nagrody:

1. Zdobywca I miejsca w konkursie powiatowych otrzymuje tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Kętrzyńskiego potwierdzony dyplomem.
2. Zdobywcy II i III miejsca otrzymują tytuł Wicemistrza Ortografii Powiatu Kętrzyńskiego potwierdzone dyplomami.
3. Pozostali finaliści otrzymują dyplomy za uczestnictwo.
4. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.

V Zadania Komisji Konkursowej:

1. Przygotowanie tekstu dyktanda.
2. Przygotowanie miejsca przeprowadzenia konkursu.
3. Sprawdzenie prac konkursowych.
4. Ogłoszenie wyników, sporządzenie protokołu.

VI Dodatkowe uwagi:

1. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzeniu i ocenie.
2. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych.
3. Uczestnicy konkursu nie mogą opuszczać sali przed zebraniem prac konkursowych.
4. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.
5. Uczestnicy piszą tekst dyktanda długopisem lub piórem z czarnym wkładem (przynoszą je ze sobą na konkurs).
6. Wgląd do prac jest możliwy po ogłoszeniu wyników.

Opracowały:
Dominika Skrzypczyńska
Beata Stokłosa

karta zgłoszeniowa