Powiatowym turniej wiedzy o szkołach ponadpodstawowych

Powiatowym turniej wiedzy o szkołach ponadpodstawowych

W imieniu starosty kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych do wzięcia udziału w „Powiatowym Turnieju wiedzy o szkołach ponadpodstawowych”. 

Więcej informacji dotyczących Turnieju można uzyskać pod numerem telefonu: 89 751 17 10, 89 751 17 09, w Wydziale Oświaty i Zdrowia.

REGULAMIN POWIATOWEGO TURNIEJU WIEDZY O SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

I. Organizator Turnieju.

1.Organizatorem Turnieju jest starosta kętrzyński.

2.Osoby odpowiedzialne za Turniej: Danuta Tomczak, Małgorzata Hrycenko

II. Cele Turnieju.

1.Upowszechnienie wiedzy o szkołach ponadpodstawowych w powiecie kętrzyńskim (publicznych i niepublicznych).

2.Promocja szkół ponadpodstawowych wśród absolwentów szkół podstawowych.

3.Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.

4.Rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia.

5.Kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy uzyskanej w toku edukacji szkolnej.

III. Uczestnicy Turnieju.

1.Turniej przeznaczony jest dla absolwentów (uczniów klas ósmych) szkół podstawowych.

2.Do Turnieju szkoła może zgłosić 3 uczniów.

3.Zgłoszenia dokonuje opiekun – nauczyciel danej szkoły.

4.Uczeń przystępujący do Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb tego Turnieju.

IV. Komisja Konkursowa.

Zmagania drużyn oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.

V. Przebieg Turnieju.

1.Termin Turnieju: 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00.

2.Miejsce Turnieju: hala sportowa Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, ul. Poznańska 21.

VI. Zadania Turniejowe.

1.Turniej składa się z 5 zadań przygotowanych w postaci multimedialnej, pisemnej i zręcznościowej.

2.Zadania będą składały się z maksymalnie 9 pytań/zagadnień prowadzonych w formie popularnych teleturniejów i zabaw, takich jak:

3.Krzyżówka z hasłem;

a) „Koło Fortuny”;

b) „Milionerzy”;

 c) „Va banque”;

d) „Escape Room”.

4.Pytania dotyczą oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, nowinek z życia szkoły i pytań naukowych (wiedza z poziomu szkoły podstawowej).

VII. Punktacja.

1.Uczestnicy Turnieju (Drużyna) zdobywają punkty dla szkoły, którą reprezentują.

2.Punkty będą przyznawane za każdą dobrą odpowiedź oraz sumowane po wykonanym zadaniu.

3.Komisja przedstawi zasady punktacji przed przystąpieniem do kolejnego zadania.

4.Po zakończeniu wszystkich zadań Komisja zsumuje punktację oraz poda wyniki zmagań.

5.Drużyny z trzema najlepszymi wynikami zajmują odpowiednio miejsca I, II, III i otrzymują nagrody rzeczowe.

6.W przypadku równej ilości punktów (miejsce I-III), Komisja przeprowadzi dogrywkę.

VIII. Nagrody.

1.Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla szkoły za zajęcie przez Drużynę I, II i III miejsca.

2.Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki i dyplomy za udział w Turnieju.

IX. Zgłoszenia.

1.Udział w Turnieju należy zgłaszać poprzez wysłanie:

a) Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1);

b) Klauzuli informacyjnej RODO oraz  zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2) do dnia 20.04.2022 r. na adres e- mail: natalia.czaplicka@starostwo.ketrzyn.pl  lub bezpośrednio do pok. 61 Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

X. Postanowienia końcowe.

Więcej informacji dotyczących Turnieju można uzyskać pod numerem telefonu: 89 751 17 10, 89 751 17 09, Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Załączniki:

  1. Karta zgłoszeniowa.
  2. Klauzula informacyjna RODO.
Plakat "Powiatowego Turnieju Wiedzy o Szkołach Ponadpodstawowych"