Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” będzie realizowany w powiecie kętrzyńskim

Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” będzie realizowany w powiecie kętrzyńskim

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze  pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Projekt jest realizowany w okresie od lipca do września 2020 roku.

Środki projektu zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19  poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych,  oprogramowania i sprzętu audiowizualnego lub oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością);
  • zakup środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Projekt jest finansowany z Budżetu Państwa oraz Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.

Powiat Kętrzyński otrzymał środki na realizację Projektu w wysokości 618 210 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 521 027 zł, co stanowi 84,28% oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie 97 183 zł, co stanowi 15,72%.

Informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie pod numerem telefonu 89 751 09 00  lub za pomocą poczty elektronicznej pcprketrzyn@wp.pl.