REGULAMIN KARTY SENIORA 60+

Regulamin Programu ” Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego ”

 • 1

Program ” Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego” jest przeznaczony dla Uczestników, którzy dzięki posiadaniu odpowiedniej karty będą mogli skorzystać z promocji i ulg przygotowanych przez Partnerów, którzy przystąpili do Programu.

 • 2

Definicje:

 1. Organizator Programu „ Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego” (zwany dalej Organizatorem) – Starostwo Powiatowe w Kętrzynie,
 2. Partner Programu (zwany dalej Partnerem) – podmiot współpracujący z Organizatorem w związku z Programem, który oferuje dodatkowe korzyści Uczestnikowi,
 3. Uczestnik Programu (zwany dalej Uczestnikiem) – osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 4. a) ukończyła 60 rok życia,
 5. b) zamieszkuje na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w rozumieniu art. 25 kodeksu cywilnego,
 6. c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 7. d) dobrowolnie zaakceptowała Regulamin Programu.
 8. Siedziba Organizatora – Starostwo Powiatowe

w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 ,11-400 Kętrzyn

„Karta Seniora” – karta wydawana Uczestnikowi.

 • 3

Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego” jest programem działającym na terenie Powiatu , tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez Partnerów, którzy przystąpili do programu.

 • 4
 1. Posiadacz „Karty Seniora” w ramach programu „ Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego” uczestniczy w programie osobiście a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 2. Prawo do korzystania z systemu ofert, ulg i zniżek oferowanych przez Partnerów programu przysługuje wyłącznie posiadaczowi „Karty Seniora” w ramach Programu „ Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego”.
 3. Prawa związane z Programem „ Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego” nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, jak również nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Program „ Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego” przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, chyba, że program Partnera stanowi inaczej.
 • 5
 1. „Karta Seniora” w ramach programu „ Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego” wydawana jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla osób będących Uczestnikami Programu.
 2. Uczestnik może posiadać tylko jedną „Kartę Seniora”.
 3. „Karta Seniora” jest kartą imienną z indywidualnym numerem.
 4. Wzór „Karty Seniora” stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • 6
 1. W celu otrzymania „Karty Seniora” osoba, która spełnia warunki o których mowa w § 2 pkt 3 składa u Organizatora wypełniony i podpisany wniosek stanowiący załącznik Nr 2 do Regulaminu oraz oświadczenie stanowiące załącznik Nr 3 do Regulaminu.
 2. Wraz ze złożeniem wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający jego tożsamość i wiek (dowód osobisty, paszport, inny dokument potwierdzający tożsamość.)
 3. Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego, a także na stronie internetowej www.starostwo.ketrzyn.pl
 4. Karty Seniora wydawane są codziennie w godz 7- 14.
 • 7
 1. „Karta Seniora” wydawana jest bezterminowo.
 2. Ważność „Karty Seniora” wygasa w przypadku rezygnacji lub z chwilą śmierci posiadacza.
 3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie „ Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego” w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika.
 • 7a

Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Programu „ Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego” ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

 1. a) Uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu programu,
 2. b) Uczestnik podał się za inną osobę wobec Organizatora.
 • 8

„Karta Seniora” nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.

 • 9

„Karta Seniora” ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, inny dokument potwierdzający tożsamość Uprawnionego).

 • 10

W przypadku utraty lub uszkodzenia „Karty Seniora” osoba, która ją posiadała może wystąpić z wnioskiem o wydanie jej duplikatu.

 • 11

Partnerem Programu „ Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego” może zostać każdy podmiot (organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo), które przygotuje specjalną lub dostosuje już istniejącą ofertę dla seniorów.

 • 12

Oferta o której mowa w § 11 może dotyczyć:

 1. a) zniżek na usługi/produkty,
 2. b) bezpłatnych wejść/usług na wybrane produkty/usługi
 3. c) innych promocji.
 • 13

Warunkiem udziału Partnera w Programie „ Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego” jest wypełnienie zgłoszenia, które stanowi załącznik nr 4 niniejszego regulaminu

 • 14

Udział w Programie jest bezpłatny i nie ograniczony czasowo.

 • 15

Informacje o Partnerach uczestniczących w programie są udostępniane w Internecie oraz u patronów medialnych: Kętrzyńskiej TV Kablowej i Tygodniku Kętrzyńskim.

 • 16

Uczestnictwo Partnera w Programie wygasa w przypadku rezygnacji albo likwidacji Partnera.

 • 17
 1. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Partnera.
 2. W terminie do dwóch tygodni od doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej wszystkie informacje o uczestnictwie Partnera w Programie zostaną usunięte.
 3. Partner Programu po zakończeniu umowy nie może posługiwać się żadnymi materiałami związanymi z Programem.
 4. Partner jest zobowiązany po zakończeniu umowy do usunięcia wszelkich oznaczeń i marek Organizatora. Na życzenie Organizatora powinien wskazać miejsca gdzie były naklejone materiały
 • 18
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się Partnera z oferowanych ulg, promocji i ofert oraz za jakość wykonania usług oferowanych przez Partnera.
 2. Organizator zastrzega do wyłącznej kompetencji Partnera określenie ilości towarów i usług, które jednorazowo może nabyć Uczestnik w ramach oferowanych przez Partnera promocji, ulg i zniżek.
 • 19

Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu ” Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego” w każdym momencie.

 • 20

W przypadku zawieszenia lub zakończenia działania związanego z Programem „ Karta Senior 60 plus Powiatu Kętrzyńskiego”, Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia stosownej informacji w lokalnej prasie oraz Internecie.

 • 21
 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu w wersji elektronicznej w Internecie oraz w wersji papierowej do wglądu w siedzibie Organizatora.
 • 22

Nazwa Programu, znaki graficzne i logotypy Programu stanowią wyłączną własność Organizatora a ich używanie jest możliwe za wyłączną zgodą Organizatora.

 • 23

Przystąpienie do Programu oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu.