Rozmowa z Jerzym Godlewskim – dyrektorem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Rozmowa z Jerzym Godlewskim – dyrektorem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Może być tylko lepiej…

– Dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w konkursie na dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i podjąć wyzwanie jakim jest zarządzanie tą placówką?– – Gorzej być nie może – może być tylko lepiej. Lubię trudne wyzwania, znam tą placówkę, wcześniej ją zarządzałem z dobrymi efektami. Podjąłem się po raz kolejny wyprowadzić szpital z zapaści, w jakiej się znalazł po 2,5-letnim okresie mojej nieobecności na stanowisku dyrektora. Jest gorzej niż przypuszczałem pod względem kadrowym i finansowym.
– Jaka jest koncepcja rozwoju szpitala kętrzyńskiego na kolejne lata?
– Po remoncie Izby Przyjęć, w następnej kolejności należy zmodernizować blok operacyjny wg. wymogów sanitarno-technicznych. Następnie remont pomieszczeń piwnicznych, przeniesienie pomieszczeń administracyjnych do innych i utworzenie w szpitalu poradni ginekologiczno- położniczej. Tego dotychczas nie było.
– Z kętrzyńskim szpitalem jest Pan związany nie od dziś, jak więc ocenia Pan jego kondycję kadrową i finansową?
– Jak wcześniej już wspomniałem, gorzej być nie może. Ażeby było lepiej, wymaga to natychmiastowej poprawy organizacji funkcjonowania szpitala i takie działania już podjąłem, skupiając się przede wszystkim na najpilniejszych głównych celach i zadaniach, zarówno dotyczących kadry, finansów, jak również pilnych remontów. Podjąłem realizację tych zadań w krótkim, średnim i dłuższym wymiarze czasowym. Sytuację finansową szpitala, jaką zastałem i efekty, jakie uzyskałem, przedstawię na najbliższej sesji Rady Powiatu i dlatego nie chcę wcześniej informować opinii publicznej (strata za 4 miesiące wynosiła około 605 000 zł). Natomiast aktualny wynik finansowy szpitala zamknął się niewielkim zyskiem. Z kolei w sprawach kadrowych podejmuję działania pod kątem lekarzy i pielęgniarek, żeby szpital funkcjonował jak najlepiej, bezpiecznie
i stabilnie dla pacjentów. Jestem przekonany, że razem, wspólnie będziemy budować stabilną pozycję szpitala zgodnie z naszą misją „Pacjent Jest Dla Nas Najważniejszy”.
– Na jakim etapie są przygotowania do remontu Izby Przyjęć?
– Wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawcę. Wkrótce ruszamy z remontem Izby Przyjęć, która musi funkcjonować zgodnie z wytycznymi,
jakie są określone przepisami.
– Jakie są poradnie specjalistyczne aktualnie funkcjonujące w szpitalu? A jakie są planowane?
– Obecnie funkcjonują poradnie: chirurgii urazowej, chirurgii ogólnej, neurologiczna. W najbliższych planach jest utworzenie poradni ginekologiczno-położniczej.
– Czy Kontrakt z NFZ na drugie półrocze jest dla szpitala korzystny?
– Kontrakt z NFZ na drugie półrocze zarówno w zakresie rzeczowym i finansowym jest wyższy o kwotę 300 tysięcy złotych w stosunku do pierwszego
półrocza bieżącego roku. A były w tym zakresie obawy spowodowane niedowykonaniami w I kw. br. (ok. 500 tys. zł).
– Czy ma Pan pomysł na pozyskiwanie pieniędzy poza środkami z NFZ na remonty i inne przedsięwzięcia szpitala?
– Podjąłem konkretne działania i mam wiele pomysłów, ale za wcześnie informować społeczeństwo miasta i powiatu kętrzyńskiego. Bez wątpienia 2,5-letnia praca mojego poprzednika była pod tym względem czasem bezpowrotnie straconym.
– Czy jest coś co chciałby Pan zmienić w zarządzaniu jednostką?
– Zmiany muszą dotyczyć wszystkiego a mianowicie: przekazywania informacji, obiegu dokumentacji, wykonywanie poleceń dyrektora przez pracowników, kontakt dyrektora z pracownikami w omawianiu problemów szpitala, motywowanie do efektywnej pracy, odpowiedzialność za jakość pracy itd.
– Czy w strukturach szpitalnych przewiduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy?
– Byłem w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia. Nasz szpital powinien mieć Szpitalny Oddział Ratunkowy, brak SOR-u jest zaniedbaniem wieloletnim. Od stycznia 2019 roku w świetle ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, należy przygotować szpital do przejęcia i świadczenia usług w zakresie ratownictwa medycznego.
–  W jaki sposób nasz szpital jest przygotowany, aby utrzymać się w krajowej sieci szpitalnej?
– Funkcjonujemy w sieci szpitali na nowych zasadach.
– Czy mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego mogą czuć się bezpiecznie, że mają zapewnioną opiekę zdrowotną?
– Jak najbardziej. Zwiększymy bezpieczeństwo dla pacjentów, między innymi wdrażając zasady – przyjazny szpital dla osób niepełnosprawnych
w szerokim tego słowa znaczeniu. Dnia 27 czerwca 2018 r. na zaproszenie Narodowego Funduszu Zdrowia, uczestniczyłem w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, którego tematem było przekazanie informacji wynikających z zapisów ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, która określa szczególne uprawnienia świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wpływ tej regulacji prawnej na realizację zawartej przez  Szpital Powiatowy w Kętrzynie umowy z NFZ.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Katarzyna Kopeć