Rozstrzygnięcie otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia  prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu  edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2024 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2024 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 11 ust 1 pkt 2, ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1, 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 11 ust. 1, 2 i 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§1.

Udziela się dotacji z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2024 roku:

– Lokalnej Grupie Działania „Barcja” w kwocie: 68.245,32 zł.

§2.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, w siedzibie organu administracji publicznej tj. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie oraz na stronie internetowej www.starostwo.ketrzyn.pl.

§3.

Z wybranym podmiotem wymienionym w §1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§4.

Uchwałę wykona Zarząd Powiatu w Kętrzynie.

§5.

Link do uchwały .http://starostwo.ketrzyn.pl/wp-content/uploads/2023/11/UCHWALA-2.pdf