Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2023 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2023 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 11 ust 1 pkt 2, ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1, 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, 2 i 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§1.

  1. Udziela się dotacji z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego  w 2023 roku:

– Lokalnej Grupie Działania „Barcja” w kwocie: 64 020,00 zł.

  1. Nie udziela się dotacji z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2023 roku:

  – Fundacji Wiosna dla Nas;

  – Fundacji Inter Vivos.

§2.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie, w siedzibie organu administracji publicznej tj. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie oraz na stronie internetowej www.starostwo.ketrzyn.pl.

§3.

Z wybranym podmiot wymienionym w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§4.

Uchwałę wykona Zarząd Powiatu w Kętrzynie.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Link do uchwały:

http://starostwo.ketrzyn.pl/wp-content/uploads/2022/12/UCHWALA1.pdf