Stypendia:

I.Rodzaje stypendiów  1. Stypendium za wysokie wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński”.
2. Stypendium dla studentów kształcących się na uczelni na kierunku lekarskim.
3. Stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów;
II.Uprawnieni do ubiegania się o stypendiumAd 1. Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński;
Ad 2. Studenci IV, V, VI roku kształcący się na uczelni na kierunku lekarskim, którzy nie powtarzają roku, nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów, stale zamieszkują na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, osiągają wysokie wyniki w nauce.
Ad 3. Studenci, którzy stale zamieszkują na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, studenci uczelni na terenie Polski lub krajów Unii Europejskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (biorą udział w olimpiadach przedmiotowych oraz badaniach naukowych).
III.Warunki otrzymania stypendiumWarunki przyznawania stypendium określają uchwały.
IV.Wymagane dokumentyWypełniony i podpisany wniosek, zgodnie z regulaminem (uchwałą).
V.Miejsce złożenia dokumentów  Ad 1.  Stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński są składane za pośrednictwem szkoły.
Ad 2. i 3. Wnioski należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie drogą elektroniczną e-PUAP lub pocztą.
VI.Termin składania wnioskówAd 1. Stypendium za wysokie wyniki w nauce: wrzesień (za wyniki w nauce końcoworoczne) oraz w lutym (za wyniki w nauce za I semestr), stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne: w czerwcu z końcem roku szkolnego.
Ad 2. Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na uczelni na kierunku lekarskim.
Ad 3. Za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów: od 15 września do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.
VII.Jednostka odpowiedzialnaWydział Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, pokój nr 61 telefon: 89 751 17 10.
VIII.Podstawa prawna1. Uchwała Nr XXX/264/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński”

2. Uchwała Nr XXX/265/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński”.

3. Uchwała Nr XXVIII/240/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na uczelni na kierunku lekarskim.

4. Uchwała Nr XII/84/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów.