Stypendia:

STYPENDIA
I.Rodzaje stypendium  Stypendium za wysokie wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński”;   Stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów;
IIUprawnieni do ubiegania się o stypendiumUczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński;   Studenci, którzy stale zamieszkują na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, studenci   uczelni na terenie Polski lub krajów Unii Europejskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (biorą udział w olimpiadach przedmiotowych oraz badaniach naukowych).
III.Warunki otrzymania stypendiumWarunki przyznawania stypendium określają uchwały.
IV.Wymagane dokumentyWypełniony i podpisany wniosek, zgodnie z regulaminem (uchwałą).
V.Miejsce złożenia dokumentów    Stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński są składane za pośrednictwem szkoły;   Wnioski należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie drogą elektroniczną e-PUAP lub pocztą
VITermin składania wnioskówStypendium za wysokie wyniki w nauce: wrzesień (za wyniki w nauce końcoworoczne) oraz w lutym (za wyniki w nauce za I semestr); stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne: w czerwcu
z końcem roku szkolnego;   Za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów: od 15 września do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.
VIIJednostka odpowiedzialnaWydział Oświaty i Zdrowia, pokój nr 61 telefon: 89 751 17 10.
VIII.Podstawa prawnaUchwała Nr XXX/264/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia
30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński”;
  Uchwała Nr XXX/265/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia
30 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński”;
  Uchwała Nr XII/84/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia
20 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów