Wybieramy „Sołtysa Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego

Wybieramy „Sołtysa Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego

Rozpoczynamy  plebiscyt „Sołtys Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego. Przez najbliższe tygodnie mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego będą mogli wyrazić uznanie dla pracy i zaangażowania sołtysa, oddając głos
w plebiscycie. Będą mogli także wspomóc swoje sołectwo w walce o cenne nagrody. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

W II etapie wybór kandydatów do tytułu „Sołtys Roku 2022” dokonany zostanie poprzez głosowanie za pośrednictwem fanpage: https://www.facebook.com/powiatketrzynski oraz kart do głosowania dostępnych w miesięczniku „Wiadomości Lokalne” oraz w lokalnej prasie. Wypełnione karty należy wrzucić do urn znajdujących się w Urzędach Gmin oraz Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.

Poniżej prezentujemy sylwetki kandydatów którzy przeszli do II etapu konkursu. Szczegółowe informacje na temat ich działań społecznych prezentujemy w oparciu o dane nadesłane przez osoby zgłaszające.

Regulamin dostępny : http://starostwo.ketrzyn.pl/konkurs-na-soltysa-roku-2022-powiatu-ketrzynskiego/

MARIA FRANKOWSKA

Sołtys Sołectwa Stara Różanka
Gmina: Kętrzyn
Pełni funkcję sołtysa 1 kadencje

Dzięki działaniom Pani Sołtys społeczność lokalna jest dużo bardziej zintegrowana, co było widoczne szczególnie przy wykonaniu wspólnych prac na rzecz poprawy estetyki wsi oraz ilości osób uczestniczących w imprezach integracyjnych. Daje się zauważyć dużo większe zaangażowanie
i zainteresowanie mieszkańców sprawami miejscowości co widoczne jest podczas zebrań sołeckich. Jest lepszy przepływ informacji o wszelkich działaniach podejmowanych w sołectwie i w Gminie Kętrzyn.

LEON GAŁECKI

Sołtys Sołectwa Łankiejmy
Gmina: Korsze
Pełni funkcję sołtysa 3 kadencje

Społeczeństwo wsi Łankiejmy dzięki sołtysowi jest jak wielka rodzina, zawsze gotowi do pomocy i działań, Staż bycia sołtysem pokazuje, że cieszy się szacunkiem wyborców. Organizator wielu imprez na terenie całego sołectwa. Jako przedstawiciel społeczności lokalnej współpracuje z mieszkańcami i samorządem gminnym. Zaangażowany w działania zakresu inicjatyw lokalnych kultury i promocji sołectwa. Pan Leon jest prawdziwym społecznikiem. Użycza swojego pomieszczenia gospodarczego na próby śpiewu, spotkań opłatkowych, warsztatów wyplatania wieńców, spotkań sylwestrowych, dla KGW. Cieszy się szacunkiem i autorytetem wśród społeczności. Wystawia stoiska na dożynkach powiatowych i gminnych. Promuje gminę na dożynkach wojewódzkich.

SZYMON GAŁKA

Sołtys Sołectwa Pilec
Gmina: Reszel
Pełni funkcję sołtysa 2 kadencje

Funkcja sołtysa w swoim założeniu ma sprzyjać budowaniu wspólnoty mieszkańców zarówno poprzez działalność na rzecz rozwoju wsi jak i wsłuchiwanie się w codzienne problemy i bolączki każdego
 z mieszkańców. Pan Szymon wpisuje się w taki właśnie sposób sprawowania funkcji sołtysa. Nie unika rozmów, także tych trudnych. Każdego roku, z wyjątkiem jednego, kiedy trwały zakazy związane
z pandemią covid, są organizowane festyny sołeckie, na których bawią się wszyscy, od najmłodszych po najstarszych mieszkańców, jak również dożynki wiejskie. Każdego roku mieszkańcy, tu głownie panie. przygotowują wieniec dożynkowy, który prezentowany jest zarówno na dożynkach gminnych jak i parafialnych w Św. Lipce. Sołtys skutecznie angażuje do współpracy jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, która zawsze włącza się w akcje integracyjne.

SYLWIA KOWALCZYK

Sołtys Sołectwa Winda
Gmina: Barciany
Pełni funkcję sołtysa 2 kadencje

Odrestaurowanie kolejki, odkrzaczenie, naprawa drogi, nasadzenie drzew, postawienie domków dla owadów, zawieszenie 12 budek lęgowych. Naprawa fontanny w Windzie, obmurowanie i pomalowanie, naprawa pomp i instalacji elektrycznej. Budowa dwóch studni ozdobnych. Wykonanie napisu „Winda na skarpie”. Wykonanie napisu z desek „ „Winda” – witacz. Zasianie łąki kwietnej. Pomalowanie stodoły ( konkurs „Piękna i czysta zagroda”) mural. Postawienie nowego krzyża pod kościołem w Windzie. Postawienie lamp solarnych na cmentarzu i w Windzie. Naprawa przepustów. Założenie Koła Gospodyń Wiejskich „Windzianki”. Postawienie witaczy dożynkowych
( II miejsce w Gminie). Akcja zbierania elektronarzędzi na rzecz szkoły w Windzie – zebrane 5260 kg. i szkoła otrzymała kwotę 789 zł na zakup sprzętu. Odnowienie figurek Maryi i Jezusa. Pozyskanie całego busa kwiatów do zasadzenia na sołectwie. Integracja mieszkańców. Sołtys angażuje się w sterylizację i kastrację porzuconych zwierząt oraz adopcję ich do nowych odpowiedzialnych domów. Sołtys wspomaga różnego rodzaju akcje charytatywne ( pomoc pogorzelcom w Barcianach ). Organizowanie konkursów wśród mieszkańców sołectwa.

JAROSŁAW PAWŁOWSKI

Sołtys Sołectwa Klewno
Gmina: Reszel
Pełni funkcję sołtysa 1 kadencje

Sołtys Jarosław Pawłowski jest przedstawicielem lokalnej społeczności Klewna, animatorem, jest poborca podatkowym ale i powiernikiem spraw wielu ludzi. Potrafi przekonać innych do swoich pomysłów, chce działać, Dogląda porządku, ma głos w sprawie rozwoju miejscowości. Jest łącznikiem, organizatorem i administratorem, aktywnie łączy mieszkańców i organami gminy, co oznacza, że sygnalizuje organom gminy potrzeby i problemy mieszkańców Klewna oraz przekazuje treści uchwał rady gminy, decyzje i zarządzenia burmistrza do mieszkańców Klewna. Sołtys jest organizatorem zebrań wiejskich, na których omawiamy wspólne sprawy dotyczące sołectwa. Przygotowuje program zebrania, zbiera pomysły i pilnuje porządku obrad. Organizuje wspólne prace mieszkańców sołectwa, uzgodnione na zebraniu wiejskim i je koordynuje.

JOLANTA PUCZKOWSKA

Sołtys Sołectwa Frączkowo
Gmina: Barciany
Pełni funkcję sołtysa 2 kadencje

Sołtys Jolanta Puczkowska potrafi zintegrować mieszkańców bez jakichkolwiek odmownych sprzeciwów gdy zachodzi taka potrzeba. Mieszkańcy razem z Panią Sołtys lubią i chętnie biorą czynny udział w działaniach na poczet sołectwa i całej gminy. Wystarczy jedno słowo sołtysa a mieszkańcy są w stanie szybko się zorganizować i pomagać jak tylko umieją.

KAZIMIERZ RUTKOWSKI

Sołtys Sołectwa Jegławki
Gmina: Srokowo
Pełni funkcję sołtysa 2 kadencje

Pan Kazimierz Rutkowski integruje społeczność lokalną poprzez włączanie się w szereg akcji np. sprzątanie świata, zbiórka elektrośmieci, koszenie, dbanie o zieleń, nasadzanie, drobne prace remontowe, poprawa chodników, naprawa elewacji remizy strażackiej. Oświetlenie ulic – zakup 3 lamp. Chodniki – 120 m. Urządzenia do ćwiczeń na świetlice wiejską. Wiata przystankowa. Strażak i przewodniczący komisji rewizyjnej OSP.

HANNA SZWAJDYCH

Sołtys Sołectwa Momajny
Gmina: Barciany
Pełni funkcję sołtysa 1 kadencje


Pani Sołtys jest osobą operatywną, odpowiedzialną, zaangażowaną w wypełnienie powierzonych jej obowiązków. Pomimo własnych obowiązków, prowadzi z mężem gospodarstwo rolne, na czas i na bieżąco interesuję się potrzebami sołectwa- za jej kadencji ogrodzono cmentarz, poprawiono wygląd
 i wyremontowano dach miejscowej świetlicy, poprawiono stan dróg dojazdowych na pola oraz dróg lokalnych  w sołectwie. Jest człowiekiem Koła Gospodyń Wiejskich – bardzo zaangażowana
w działalność Koła- na bieżąco dba i poprawia estetykę obszarów sołectwa.

KRZYSZTOF ARKADIUSZ WRÓBLEWSKI

Sołtys Sołectwa Langanki
Gmina: Kętrzyn
Pełni funkcję sołtysa 2 kadencje

W celu zaangażowania mieszkańców w działalność na rzecz społeczności lokalnej sołtys organizował: ognisko integracyjne z mieszkańcami, kulig dla dzieci podczas ferii zimowych, imprezę z okazji Dnia Dziecka z atrakcjami, organizacja pomocy dla uchodźców, zafundowanie grilla dostępnego dla wszystkich mieszkańców. Sołtys jest osobą z dużym doświadczeniem organizacyjnym.

MAŁGORZATA ZUBEK

Sołtys Sołectwa Kraskowo
Gmina: Korsze
Pełni funkcję sołtysa 3 kadencje

Działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych takich jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wigilia sołecka, Dni Rodziny, festyn wiejski, rocznica lokalizacji wsi. Warsztaty rękodzielnicze. Ponadto skupianie mieszkańców wokół Kościoła przy dekoracjach świątecznych oraz organizacja odpustu. Organizacja dożynek na szczeblu gminnym i wiejskim.