Zapraszamy do udziału w Akcji „Sprzątanie lasów”

Zapraszamy do udziału w Akcji „Sprzątanie lasów”

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie organizuje VII edycję Akcji „Sprzątanie lasów”, która odbędzie się
w dniu 28 maja 2022 r., na terenie kompleksów leśnych powiatu kętrzyńskiego.

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kętrzyńskiego oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku,
w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych
(w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.

Uczestnikami akcji będą dzieci i młodzież z naszego powiatu. W trakcie akcji zorganizowane zostaną piesze wycieczki w kilku punktach kompleksów leśnych powiatu kętrzyńskiego. Podczas nich uczestnicy będą zbierać odpady, które zostaną przekazane lokalnym przedsiębiorstwom odbierającym odpady. Zwieńczeniem „Sprzątania lasów” będzie wspólny piknik na plaży gminnej w Czernikach. Wówczas animatorzy przeprowadzą dla dzieci gry i zabawy o charakterze ekologicznym. Podczas pikniku nie zabraknie rozmów i dyskusji na temat właściwego postępowania na rzecz ochrony środowiska.

 „Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie”

Koszt kwalifikowalny zadania 20 000,00 zł, forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie – dotacja 10 000,00 zł.