Zaproszenie na LVIII sesję Rady Powiatu w Kętrzynie

Zaproszenie na LVIII sesję Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 23 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LVIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie LVIII  sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
 5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 8. Informacja o bieżącej sytuacji epidemicznej w powiecie kętrzyńskim.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia zadań Powiatu Kętrzyńskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się  środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku;
  b) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego;
  c) zmiany Uchwały nr LIII/447/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 listopada 2022r.
  w sprawie przyjęcia  „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022-2025”;
  d) organizacji z Gminą Miejską Kętrzyn pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz udziału
  w kosztach jego funkcjonowania w roku szkolnym 2022/2023;
  e) złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego
  w II Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie;
  f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów rolnych pozostających
  w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II
  w Kętrzynie;
  g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035;
  h) podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2023;
  i) rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności;
  j) rozpatrzenia wniosku o zatrudnienie lekarzy okulistów w Kętrzynie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

10. Informacja na temat bieżącej sytuacji kadrowej i relacji pracowniczych Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

11. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu w dniu 23 lutego 2023 r.

12. Zamknięcie LVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał:

Projekt uchwał LVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Link do LVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie