Zarząd Powiatu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Zarząd Powiatu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Reszlu przy ul. Ignacego Krasickiego, oznaczona na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Reszel, jako działka nr 83 o pow. 0,2139 ha – zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 27 m2 oraz działka nr 84/1 o pow. 0,8603 ha – zabudowana budynkiem byłego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Reszlu (była szkoła i internat) o pow. użytkowej 4037 m2 i o pow. zabudowy 1181 m2, budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 96 m2 i dwoma budynkami garażowymi o łącznej pow. zabudowy 163 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00008012/2.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI  –  1 996 100 ZŁ            WADIUM  –  199 610 ZŁ

Cena nieruchomości oznaczonej jako działka nr 84/1, wpisanej do rejestru zabytków uzyskana w drodze przetargu zostanie obniżona o 50%. Cena działki nr 84/1 stanowi 98 % ceny wywoławczej przedmiotowej nieruchomości, zaś cena  działki nr 83 stanowi 2 % ceny wywoławczej. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży o numerze geodezyjnym nr 84/1 obręb 2 miasta Reszel zabudowana budynkiem specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, dawnej szkoły dla głuchoniemych
w Reszlu przy ul. Krasickiego 7, została wpisana do rejestru zabytków decyzją Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: IZAR(jd)-4100/5-51/07 z dnia 5 listopada 2007 r.

Wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przyszły nabywca  będzie  zobowiązany do przeprowadzenia  w terminie 2 lat od zakupu nieruchomości następujących prac przy  obiekcie:

– remont i wzmocnienie więźby dachowej,

– naprawa uszkodzonego komina,

– wymiana i uzupełnienie pokrycia dachowego,

– usunięcie ognisk pleśni oraz zawilgocenia na suficie drugiej kondygnacji.

Przetarg odbędzie się dnia 28.05.2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 17.05.2021 r. włącznie.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pl. Grunwaldzki 1 pok. Nr 6 lub telefonicznie pod numerem 89 751 17 35 lub na stronie internetowej http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/drukuj/112/517/Zarzad_Powiatu_w_Ketrzynie_oglasza_pierwszy_przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_zabudowanej_stanowiacej_wlasnosc_Powiatu_Ketrzynskiego_2C_polozonej_w_Reszlu_przy_ul__Ignacego_Krasickiego/wersja/. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w przypadku wystąpienia ważnych powodów.

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych znajduje się pod adresem: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/10074/Ochrona_Danych_Osobowych/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego   w Kętrzynie.

Zdjęcie przedstawia mapkę geodezyjną ilustrującą nieruchomość gruntową wraz zabudowaniem (kolor żółty) przeznaczoną na sprzedaż
Mapka ilustrująca nieruchomość gruntową wraz zabudowaniem (kolor żółty) przeznaczoną na sprzedaż