Zarząd Powiatu w Kętrzynie z wotum zaufania i absolutorium

Zarząd Powiatu w Kętrzynie z wotum zaufania i absolutorium

Podczas X sesji Rady Powiatu w Kętrzynie, w dniu 13 czerwca br., odbyła się po raz pierwszy w historii samorządu powiatowego, debata nad Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 rok. Jest to wynik wprowadzonych w ubiegłym roku zmian w Ustawie o samorządzie powiatowym. W debacie obok radnych wziął udział również przedstawiciel mieszkańców powiatu – Pan Zbigniew Nowak. Po merytorycznej debacie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kętrzynie wotum zaufania, głosami 15 za i 1 wstrzymującym się.

W kolejnym punkcie obrad radni rozpatrzyli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 r. i po wnikliwej dyskusji podjęli uchwałę w sprawie ich zatwierdzenia oraz podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie za 2018 r.

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr LXX/505/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2019 r., zmienionej uchwałą Nr VII/64/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. o zmianie uchwały Nr LXX/505/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 roku;
b) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
c) przyjęcia rezygnacji radnej z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Kętrzynie;
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2018;
e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2018; f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;
g) zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2019 rok;
h) rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.